بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه Salsola imbricata در منطقه طبس

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 21-28

اصغر مصلح آرانی؛ حمید رضا عظیم زاده


تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه سه گونه شورپسند در مراتع استان مرکزی

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 23-32

10.22052/deej.2018.7.20.49

مهدی ادنانی؛ محمد رضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ احسان زندی اصفهان


تغییرات روند شوری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: جنوب خوزستان)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 27-34

مریم ممبنی؛ صالح آرخی؛ سید عبدالحسین آرامی


بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 27-36

10.22052/deej.2018.7.18.45

غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر نظری سامانی؛ علی رضا نژاد محمد نامقی


اثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون‌گراس (Cymbopogon citratus)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 27-38

10.22052/deej.2021.10.33.21

محمودرضا تدین؛ غلامرضا نظرنژاد؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ عبدالحمید حاجبی


ارزیابی خطر بیابان‌زایی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل‌های IMDPA و MICD

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 29-42

10.22052/deej.2020.9.26.21

مجید اونق؛ نفیسه رمضانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ عادل سپهر