اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در تمام اکوسیستم‌های خشک و بیابانی ایران برای استفاده همگان به‌ویژه متخصصان منابع طبیعی و کشاورزی می‌باشد. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می‌شوند. این نشریه با توانمندی­های خود و رویکرد همافزایی که دارد می تواند امکان بهره­گیری از ظرفیت­های موود در اکوسیستم‌های خشک و بیابانی را فراهم نمایند. بنابر ین اهداف جزئی تر این نشریه به قرار زیر است:

 - فراهم نمودن زمینه چاپ تحقیقات حوزه اکوسیستم‌های خشک و بیابانی 

 - جلب نظرات اندیشمندان این حوزه و تضارب آرا در مسایل تخصصی مناطق بیابانی

 -  تجمیع نتیجه تحقیقات این حوزه در ابعاد طبیعی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

 محورهای مقالات حاصل از تحقیقات علمی در  زمینه‌های ذیل می‌باشد:

۱- هیدرولوژی و اقلیم

۲- اکولوژی (اکولوژی احیاء، اکوفیزیولوژی، اکوهیدرولوژی و تنوع زیستی)

۳- فرسایش و رسوب (آبی و بادی)

۴- مدیریت و کاربری اراضی بیابانی

نکته مهم: این مجله ضمن پذیرش پژوهش‌های مرتبط با منابع طبیعی (بیابان، جنگل، مرتع و آبخیزداری) در اقلیم‌ها و اکوسیستم‌های خشک و بیابانی، سایر پژوهش‌های مرتبط با فرایند بیابانی شدن در اقالیم دیگر را نیز پذیرش می‌نماید.