تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه سه گونه شورپسند در مراتع استان مرکزی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

10.22052/deej.2018.7.20.49

چکیده

هالوفیت ­ها گیاهانی هستند که در رویشگاه ­های شور و به شدت شور رشد نموده و واجد ویژگی­های خاصی می­باشند که از طریق مکانیسم­ های مختلف اکوفیزیولوژی، قادر به تحمل شوری هستند. با توجه به پراکنش وسیع این گیاهان در مناطق خشک و بیابانی و اراضی شور، می ­توان از آنها به عنوان یک منبع با ارزش برای تغذیه دام نام برد. آگاهی از کیفیت علوفه گونه ­های هالوفیت در هر مرحله فنولوژیکی می­تواند به بهره­برداران در انتخاب گونه ­های گیاهی مناسب برای کاشت و همچنین تعیین زمان مناسب چرای دام برای دستیابی به عملکرد بیشتر در مناطق شور کمک نماید. در این تحقیق، اثر مراحل مختلف فنولوژیک بر هشت فاکتور موثر در کیفیت علوفه سه گونه مرتعی Halocnemum strobilaceum (باتلاقی شور)، Nitraria schoberi (قره داغ) و Suaeda aegyptiaca (سیاه شور) بررسی شد. نمونه­های گیاهی در سه مرحله فنولوژیک شامل رشد رویشی، گلدهی و بذردهی از اراضی شور حاشیه کویر میقان شهرستان اراک جمع­آوری شدند. داده ها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین ­ها با آزمون چند دامنه ­ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثر گونه و مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. حداکثر کیفیت علوفه در مرحله رشد رویشی به­ دست آمد و پس از آن کیفیت علوفه تا مرحله بذردهی کاهش پیدا کرد. به­طور کلی، نتایج این تحقیق حکایت از برتری گونه  Halocnemum strobilaceum  از نظر ارزش غذایی نسبت به دو گونه Nitraria schoberi و  Suaeda aegyptiacaداشت، به طوری که می­ تواند به عنوان منبع جدید علوفه در اراضی تحت تاثیر شوری که سایر منابع علوفه امکان رشد و تولید در این اراضی را ندارند در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of growth stages on forage quality indices in Arak saline rangelands

نویسندگان [English]

  • Mehdi Adnani 1
  • Mohammad Reza Tatian 1
  • Reza Tamartash 1
  • Ehsan Zandi esfahan 2
چکیده [English]

Halophytes are plants that can grow in saline habitats and tolerate salinity through various ecophysiological mechanisms. Halophytes, compared to palatable and class I species, have less palatability; however, they have unique features, including that these plants are able to grow in conditions where both water and soil are saline. In other words, because of high resistance to salinity, halophytes can complete their growth stages under conditions that other plants cannot withstand. On the other hand, these plants, in the autumn and winter, when most rangeland plants have disappeared, is an important food sou rce for livestock grazing in fall and winter.  Knowledge of forage quality of halophytes in saline lands and at each phenological stage is important in determining grazing capacity and grazing season as well as introducing superior species with a higher nutritional value to the beneficiaries in order to be used in haloculture programs. In the present study, the forage quality of three halophytes, growing in saline rangelands of Arak Meighan Desert, was compared at different phenological stages in order to identify the superior species to be used by the beneficiaries in the haloculture programs.  
 
Materials and methods
Sampling was performed inside the key areas of vegetation types. For each species, three replicates and in each replicate 10 individuals were randomly selected. Shoot sampling was performed the areas where grazed by livestock. After transferring the samples to the laboratory of Qom Agricultural Research Center, they were first air dried and then dried in an oven at 70 ° C for 48 hours. Finally, each species was powdered by a mill and passed through a 1-mm sieve to do the forage quality experiments. The measurement of forage quality parameters was performed based on AOAC method in the laboratory of the Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR) using NIR (Near Infrared Spectroscopy- INFRAMATIC8620), calibrated for halophytes. Forage quality parameters included crude protein (CP), crude fiber (CF), dry matter digestibility (DMD), acidic detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), water soluble carbohydrates (WSC), ash (Ash) and metabolizable energy (ME). The study was arranged in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications to study the simple effects and the interaction effects between species and phenological stage. SAS and MSTATC software was used for statistical analysis and mean comparisons were performed by Duncan's Multiple Range Test.
 
Results
According to the results of analysis of variance, the effects of species and phenological growth stage on all forage quality indices were significant at 1% level, except for WSC. This difference was significant for WSC at 5% level. The interaction of species * phenological growth stage was significant only for the CF at 1% level and it was not significant for other indices.According to the results of mean comparisons, the highest content of CP, DMD, WSC, and ME (18.58, 42.5, 10.15, and 5.22, respectively) and the lowest content of ADF, CF, NDF, and ash (45.23, 29.63, 56.04, 1.83, respectively) were recorded for Ha. strobilaceum. The highest ADF (65.64), NDF (77.30), CF (56.08), and ash (7.13) content were recorded for Ni. schoberi. With the advancement of phenological stages, the content of CP, DMD, WSC, and ME were reduced, contrary to ADF, CF, NDF and ash. The CP content at vegetative growth, flowering and seeding stages was recorded to be 21.35, 15.74, and 13.30%. The DMD content during three phenological stages was recorded to be 43.12, 37.76, and 34.4%, respectively. The ADF content was recorded to be 53.1%, 57.26%, and 62.01% in vegetative growth, flowering and seeding stages, respectively. The highest and lowest CP content were recorded for Ha. strobilaceum at vegetative growth stage (25.24%) and Ni. schoberi at seeding stage (11.08%), respectively. 
 
Discussion
The obtained results of the present study showed that the parameters effective on forage quality in the three species studied (Ha. strobilaceum, Ni. schoberi and Su. aegiptiaca) and in three phenological stages (vegetative growth, flowering and seeding) were significantly different. The highest and lowest crude protein content, dry matter digestibility, water-soluble carbohydrates, and metabololizable energy were observed in vegetative and seeding stages, respectively. However, the highest and lowest crude fiber, ADF, NDF, and ash were recorded in seeding and vegetative growth stages, respectively. In general, if the presence of plant species with crude protein less than 7% is high, livestock will face protein deficiency, reducing its yield and economic life in the rangeland. On the other hand, the amount of metabolizable energy to meet the maintenance requirements of a 45-kg ewe is reported to be 9.2-10.5 MJ. It is seen that the amount of crude protein in the three species studied and at all phenological stages was more than livestock maintenance requirements  (CP>7%); however, metabolizable energy in all three species and at three phenological stages was less than the critical level to meet livestock maintenance requirements (ME<2/9). Halophytes were the main components of saline rangelands, containing high levels of crude protein and low levels of metabolizable energy; however, in order to be considered as an adequate diet, mixed supplement is also required. In this research, the values of desirable forage quality indices (parameters) including CP, DMD, WSC, and ME in Ha. strobilaceum was more than those of other two species, indicating the superiority of this species. In the same vein, Ni. schoberi and Su. aegyptiaca ranked second and third respectively. However, Ha. strobilaceum can be considered as a superior forage species in saline habitats to be used in haloculture programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional value
  • Phenological stage
  • Halocnemum Strobilaceum
  • Nitraria schoberi
  • Suaeda aegyptiaca
1. Arzani, H., 1994. Some aspects of estimating short term and long term rangeland carrying capacity in the Western Division of New South Wales. Ph.D. Thesis University of NewSouth Wales, Australia. 2. Arzani, H. 2009. Forage quality and daily requirement of grazing animal, university of Tehran, 354 P. 3. Arzani, H., Moameri, M., Motamedi, J. and Mohammadpoor, M., 2012. Forage Quality of Range Species in the Steppe Rangelands of Changuleh, Ilam Province. Journal of range management, 65(3), 277-288 4. Assadi, M., 2001. Flora of Iran. Chenopodiaceae, Research Institute of Forests and Rangelands, No. 38. 5. Attia-Ismail, S. A., 2018. Halophytes as Forages. In New Perspectives in Forage Crops: InTech. 6. Ball, D.M., Collins, M., Lacefield, G.D., Martin, N.P., Mertens, D.A., Olson, K.E., Putnam, D.H., Undersander, D.J. and Wolf, M.W., 2001. Understanding forge Quality .Americian farm Bureau Federation Publication 1-01.Park Ridge, IL. 7. Bothrot, M.H., 1985. Beef cattle nutrition and tropical pastures. Longman London, 360 pp. 8. Buxton, D,R, Mertens, D.R., and Moore, K.J.,1996. Forage quality for ruminants:plant and animal considerations . Prof. Anim. Sci. 11:121. 9. Cook, C.W. and Stubbendieck, J., 1986. Range research: basic problems and techniques: Society for Range Management, Denver, Colorado, 317 pp. 10. Dianati Tilaki, Gh.A., Haidarian Aghakhani, M., Filehkesh, I. and Naghipour Borj, A.A., 2012. Investigation on the effects of Phenological Stages on Forage Quality and Soluble Carbohydrates in Salsola arbuscula and Salsola richteri species in Saline Rangelands of Sabzevar. Iranian journal of Range and Desert Reseach, 18(4): 652-661. 11. El Shaer, H.M., 2010. Halophytes and salt-tolerant plants as potential forage for ruminants, Small Ruminant Research 91: 3–12. 12. Fahey, G. Jr., 1994. Forage Quality, Evaluation and Utilization. ASA, CSSA, Madison, Wisconsin, USA. 13. Farmahini Farahani, A. and Darvish, M., 2012. Assessment and generating desertification map using FAO and UNEP method in Kavire-e-Meighan basin. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, Vol. 19 No. (4), 2012 14. Garza, J. A. And Fulbright, T.E., 1988. Comparative chemical composition of armed saltbush and fourwing saltbush. Journal of Range Management. 41(5): 401-403 15. Ghadaki M.B., P.J. Vansoest, R.C. Mcdowel & B. Malekpour, 1974. Composition and in-vitro digestibility of some arid zone forage from Iran. 12th International Grassland Congress. Moscow. Russia, 3 (1):542–549. 16. Goorchi, T., 1995. Determination of chemical composition and dry matter digestibility of dominate species in Isfahan Province, M. S. thesis. Industrial University of Isfahan, Iran. 17. Harrocks, D. and Valentine, J.F., 1999. Harvested Forage. San Diego, Academic Press, CA, 425 p. 18. Hoffman, P. C., Lundberg, K. M., Bauman, L. M. and Shaver, R.D., 2003.The effect of maturity on NDF digestibility. Focus on Forage 5, 1-3. 19. Hussain, F. and Durrani, M.J., 2009. Nutritional evaluation of some forage plants from Harboi Rangeland, Kalat, Pakistan. Pakistan. J. Bot. 41(3):1137-1154. 20. Jafari, A., V. Connolly, A.Frolich and E.I.Walsh, 2003. A note on estimation of quality parameters in perennial ryegrass by near infrared reflectance spectroscopy, Irish Journal of agricultural and food research, 42:293-299(ISI). 21. Kashki, M., Zandi Esfahan, E., Mohamadi, M. and Ranjbar, M., 2016. Effects of growth stages on forage quality of specific halophytes (Limonium iranicum & Reaumuria fruticosa) in the Bajestan Desert of Korasan province, Iran, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(5): 787-794. 22. Larbi, A., Khatib-Salkin, A., Jammal, B. and Hassan, S., 2011. Seed and forage yield, and forage quality determinants of nine legume shrubs in a nontropical dryland environment. Journal of Animal Feed Science and Technology, 163(2-4): 214-221. 23. Macdonald, R. W., Paton, D. W., Carmack, E. C., & Omstedt, A., 1995. The freshwater budget and under ice spreading of Mackenzie River water in the Canadian Beaufort Sea based on salinity and 18O/16O measurements in water and ice. Journal of Geophysical Research: Oceans, 100(C1), 895-919. 24. Minson, D.J, 1990. Forage in ruminant nutrition, Academic Press, San Diego California, pp:208-229. 25. Moghaddam, M.R., 1998. Range and range management, Tehran University, Iran, 470p. 26. Moghimi, J., 2004. Introduction of some important range species appropriate for range improvement in iran. Forests, Rangelands and Watershed Organization, 670p. 27. Nikalje G. C., Srivastava A. K., Pandey G. K., Suprasanna P., 2018. Halophytes in biosaline agriculture: Mechanism, utilization, and value addition, Journal of Land Degradation & Development, 29 (4): 1081-1095. 28. Pepall, J., 2007. A saltland grazing trial on their Great Southern property ‘Edenia’ has fitted in perfectly with the Pepall family’s existing farming practices, 1ed Edition, Department of Agriculture & Food, 234p. 29. Rhodes, B. D., & Sharrow, S.H., 1990. Effect of grazing by sheep on the quantity and quality of forage available to big game in Oregon's Coast Range. Journal of Range management, 235-237. 30. Temel, S., Sürmen, M., & Tan, M., 2015. Effects of growth stages on the nutritive value of specific halophyte species in saline grasslands. The Journal of Animal and Plant Sciences, 25(5), 1419-1428. 31. Walton, P.D., 1983. Production and management of cultivated forages. Prentice- Hall Company Reston, Virginia, 336 pp. 32. Zandi Esfahan, E., 2012. Potential use of Halophyte and salt-tolerant plant species as animal fodder in saline soils of Iran. Third National Conference on Desertification and Sustainable Development of Desert Marsh lands of Iran. Arak.Iran. 13-14 sep. 33. Zandi Esfahan, E., Jafari, A.A. and Mirakhorli, R., 2017. Studying the effects of growth stages on forage quality of two halophytes in Garmsar, Iranian Journal of Range and Desert Research, 24(2), 464-473.