راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به مجله مهندسی اکوسیستم بیابان، براساس ابلاغیه وزارت علوم و مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان، این نشریه پس از طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه و قبل از ارسال به داوران مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) بابت داوری دریافت خواهد نمود. ضمنا پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه ­های چاپ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) دریافت خواهد شد.

نحوه واریز: در تمام بانک های عضو شتاب در فرم های پایا یا ساتنا شماره شبا IR260100004001074303025304 به نام دانشگاه  کاشان و در قسمت شناسه پرداخت  325120002140031639735100323000 وارد نمایید. لطفا تصویر فیش واریزی را به deejkashanu.ac.ir ایمیل نمایید.