فرایند پذیرش مقالات

روند بررسی مقالات حداکثر ۶- ۸ هفته طول می کشد. مقاله­ های دریافت شده پس از پذیرش اولیه، در هیأت تحریریه مجله مطرح و برای ارزیابی به ۳ نفر داور ارسال خواهد شد، پذیرش نهایی بر اساس نظرات همسان اولیه حداقل دو نفر از داوران بوده، اما در نهایت تصمیم نهایی با هیأت تحریریه است. میانگین بازه فرایند داوری در این مجله یک ماه و میانگین زمان فرایند داوری تا پذیرش و چاپ مقاله پنج ماه می‌باشد. به طور کلی روند بررسی مقالات توسط مجله مطابق با نمودار گردش کار زیر می باشد.