اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 820
تعداد پذیرش 324
تعداد پذیرش بدون داوری 46
تعداد عدم پذیرش 448
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 225

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 321
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 108 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 299 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 1706 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6 روز
درصد پذیرش 40 %