اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 801
تعداد پذیرش 318
تعداد پذیرش بدون داوری 46
تعداد عدم پذیرش 441
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 221

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 315
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 37 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 186 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 506 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 1735 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4 روز
درصد پذیرش 40 %