اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 837
تعداد پذیرش 332
تعداد پذیرش بدون داوری 46
تعداد عدم پذیرش 452
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 228

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 333
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 79 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 244 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 1668 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7 روز
درصد پذیرش 40 %