قانون COPE

 COPEاین نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.