بررسی سیتوژنتیکی گیاه دم‌‌گاوی (Smirnovia iranica Sabeti) در رویشگاه‌های مختلف (مطالعۀ موردی: ماسه‌زارهای کاشان)

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه تهران

10.22052/6.15.25

چکیده

ماسه‌زارهای مناطق مرکزی ایران، رویشگاه یکی از گونه‌های درختچه‌ای ارزشمند بومی و سازگار از خانوادۀ Fabaceae به نام دم‌گاوی (Smirnovia iranica Sabeti) است که از نظر تولید علوفه و حفاظت خاک و ایجاد چشم‌انداز زیبا و ارزش دارویی، بسیار حائز اهمیت است. برای بررسی سیتوژنتیکی، در ماسه‌زارهای کاشان، چهار رویشگاه مطالعاتی به فاصلۀ 30 کیلومتر از هم انتخاب شد. از هر رویشگاه، یک پایۀ گیاهی انتخاب گردید و بذور جمع‌آوری شدند. به‌منظور مشاهدۀ کروموزوم‌های متافازی میتوز، مراحل کشت بذور و تهیۀ نمونۀ ریشه انجام و عکس‌های تهیه‌شده با وضوح بسیار، برای اندازه‌گیری پارامترهای کاریوتیپی با استفاده از نرم‌افزار Micromesure 3.3 انتخاب شدند. نتایج نشان داد این گیاه دیپلوئید (16=x2=n2) است. بزرگ‌ترین کروموزوم، کروموزم شمارۀ 1 رویشگاه کمپ 1 (15/6 میکرون) و کوچک‌ترین آن‌ها کروموزوم شمارۀ 12 متعلق به رویشگاه کمپ 2 (12/2 میکرون) بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytogenetic analysis of Smirnovia iranica Sabeti in different habitats: A case study of sand dunes in Kashan, Iran

نویسندگان [English]

  • Mansureh Ghavam 1
  • Hossein Azarnivand 2
  • Mohammad Reza Naghavi 2
  • Ali Talivi 2
1
2
چکیده [English]

Sand dunes in central Iranian habitats contain endemic shrub species and adapted shrubs of the family Fabaceae, known as Smirnovia iranica Sabeti. Not only are these very important for forage production and soil conservation, they also help create beautiful landscapes. They also possess medicinal value. This cytogenetic study was carried out on four sites in the sand dunes of Kashan within a distance of 30 km. From each habitat, a plant was selected, and the seeds harvested. Seeds and root samples were prepared for examination with high-resolution photos to view the mitotic metaphase chromosomes and measure the karyotype parameters, using Micromeasure 3.3 software. The results showed that this plant is diploid (16 = x2 = n2). The largest chromosome was Chromosome 1 of Camp 1 site (15.6 μ) and the smallest was Chromosome 12 of Camp 2 site (12.2 μ).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed
  • Cytogenetics
  • Chromosome
  • Metaphase cells
  • Karyotype
1. Azarnivand, H., 2000. Ecological features reviews Smirnovia iranica. Range Management, Danshkh Tyy Resources, Tehran University . (in Farsi). 2. Ghavam, M., Naghavi, M.R., Azarnivand, H. and Tavili, A., 2016. Genetic diversity of Smirnovia iranica Sabeti species from Iran using RAPD markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 24(1): 114-122. . (in Farsi). 3. Goldblatt, P., 1984. Index to Plant Chromosome Numbers, 1979-1981. 4. Hatami, A.& Nasirzadeh, A. R., 2008. Repositioning of the classifier and subspecies of sainfoin (Onobrychis aucheri) based on morphological and chromosomal province. Quarterly research and development, the twentieth year, 1 (75), pp. 186. (in Farsi). 5. Joneidi Jafari, H., 2006. Ecological and functional characterization of bovine tail Smirnovia iranica Kashan sand dunes., Master Thesis, Department of Natural Resources, Tehran University. (in Farsi). 6. Levan, A., Fredga, K. & Sandberg, A., 1964. Nomenclature for centromeric position on chromosome. Hereditas 52: 2 7. Moradi, P., Kashi, A.K., Hasandokht, M.R., Khaliq, A. & Khosroshahi, M., 2011. Genetic diversity of Iranian fenugreek landraces based on cytogenetic characteristics. Journal of Pants and Ecosystems, 6(21), pp. 33. (in Farsi). 8. Multani, D. S., Dhaliwal, H. S., Sing, P. & Gill, K., 1988. Synthetic amphypoloid of wheat as a source of resistance to karmal bunt. Plant Breeding Journasl. 101: 122-125. 9. Mykhopadhyay, S., & Sharma A. K., 1987. Karyomorphological analysis of different species and varieties of Calathea. Cytologiacal, 54,179-182. 10. Poorgorgi, A.M., Sheidaii, M., Ahmadian Tehrani, P. & Mirzaei Nodoushan, H., 2006. Genetic variation of annual medics according to karyotype studies. Journals Seed and Plant, 20 (4), page 601. (in Farsi). 11. Riasat, M., Hesamzade, S.M., Sadeghian, S. & Khatami, A., 2000. Cytogenetic study of the genus Trifolium species using image analysis system in Fars Province, Iranian Journal of Natural Recources, 61(1): 225 (in Farsi). 12. Romero-Zarco, C.,1986. A new method for estimating karyotype asymmetry. Taxon 35: 526-530. 13. Sabeti, H., 1977. Actaecologica, 25 (1). National University of Iran. (in Farsi). 14- Sabeti, H., 2000. Forests, trees and shrubs of Iran. Yazd University Press. 400 pages.