بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه Salsola imbricata در منطقه طبس

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

گونه‌های جنس سالسولا در ایران گسترش وسیعی در اقالیم خشک و نیمه‌خشک دارند. جهت بررسی امکان احیای اراضی شور با گونۀ Salsola imbricata این تحقیق برخی از خصوصیات اکولوژیکی این گونه را در منطقۀ طبس مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نمونه‌برداری از لایه‌های خاک مطابق روش استاندارد انجام و خصوصیاتی نظیر بافت، شوری، اسیدیته، آهک، گچ، نسبت جذب سدیم و ماده آلی اندازه‌گیری شد. شرایط اقلیمی، بیومتری گونه، اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و میزان سدیم و پتاسیم اندام‌های هوایی نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد گونۀ مورد بررسی طالب خاک‌های سبک نظیر لومی- شنی دارای گچ و آهک نسبتاً زیاد، pH کمی قلیایی تا قلیایی متوسط (7/8 تا 8) می‌باشد. وجود درصد تاج پوشش بسیار کم حاکی از شرایط رطوبتی ضعیف و کمبود شدید مواد آلی در خاک‌ است. اقلیم حاکم بر رویشگاه‌ گونه دارای بارندگی بسیار کم 84/9 mm، اختلاف دمایی زیاد در فصول تابستان و زمستان و فصل خشک بسیار طولانی (12-10 ماه) است. دربارۀ خصوصیات اقلیمی تعداد روزهای یخبندان در رویشگاه و شرایط تنش سرما کمتر مشهود می‌باشد. بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی به‌ترتیب در تیمار شاهد و 22/8 گرم در لیتر به میزان 65 و 22/5 درصد اندازه‌گیری شد. مقایسۀ میزان سدیم و پتاسیم در اندام هوایی دو گونۀ سالسولا نشان داد که میزان سدیم به‌طور معنی‌داری بیشتر از پتاسیم بود. نتایح این تحقیق نشان داد که این گونه شور‌پسند بوده و بنابراین برای اصلاح خاک‌های با شوری 7 دسی زیمنس بر متر و قلیائیت 18(meq/lit) پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigatهon of some ecological characteristic of Salsola imbricata in Tabas area

نویسندگان [English]

  • Asghar Mosleh Arany
  • Hamid reza Azimzadeh
چکیده [English]

Distribution and establishment of plants are affected by genetic characteristics and environmental conditions. Salsola imbricata distributed in arid and semiarid area of Iran. This study investigated some ecological characteristics of Salsola imbricata in Tabas area. Edaphic characteristics of the species habitat such as texture, Ec, gypsum, lime, Na+, organic matter were investigated. Climatic and biometric characteristics of the habitat, the effects of salinity stress on germination and Na and K content of the stem were measured. The results showed all of species need soils texture of loamy-sand with high amounts of gypsum and lime and pH of alkaline. Due to low humidity and organic matter of the soil, density and coverage of studied plant was low. Rainfall in all habitats was low, average temperature between summer and winter was high and annual aridity was between 10 to 12 months. The number of days in freezing-point in habitat was low. The highest and lowest germination percentage in control and in salinity of 22.8 g Nacl was equal to 65 and 22.5 percent respectively. Results also showed the amount of Na was more than K in aerial parts of the species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecology
  • Salinity Stress
  • Salsola
  • Halophyte