دسترسی آزاد

**مجله مهندسی اکوسیستم یک مجله دسترسی آزاد (OPEN ACCESS) تحت مجوز Creative Commons Attribution (CC BY) است.