بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام‌ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (Peganum harmala.L)(مطالعه موردی)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مدیریت و کنترل گونه‌های سمی و آللوپات از اولویت‌های برنامه‌های احیای اکوسیستم‌های مرتع و بیابان است. در یک آزمایش گلخانه‌ای، بذر گونه مرتعی علف گندمی بیابانی در خاک حاوی نسبت‌های مختلفی (0، 5 و 20 درصد) از باقیماندۀ اندام هوایی، ریشه و خاک زیراشکوب گونۀ اسپند کشت شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. درصد و سرعت جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیکی نهال علف گندمی بیابانی اندازه‌گیری شد. مقدار اسیدیته (18/8) و نوع بافت خاک (شنی لومی) در زیراشکوب بوتۀ اسپند مشابه با نمونه‌های خاک فضای باز بود، در حالی ‌که میزان هدایت الکتریکی در زیراشکوب اسپند (627 میکروزیمنس) بیشتر از فضای مجاور (215 میکروزیمنس) بود. تیمار ترکیبی 20 درصد اندام هوایی (شامل بذر و میوه) و خاک مرتع موجب کاهش خصوصیات رشد و جوانه‌زنی شد. تیمارهای پودر ریشه و خاک زیراشکوب، هیچ‌گونه اثر  منفی بر خصوصیات رشد و جوانه‌زنی علف گندمی بیابانی نداشت. از آنجا ‌که بیشترین اثر سمیت اندام هوایی اسپند، ناشی از گل و بذر آن است، انجام یک دیسک سطحی بر خاک مرتع قبل از گل‌دهی گیاه اسپند سبب مخلوط شدن خاک با اندام‌های این گیاه می‌شود و ممکن است به استقرار گیاه علف گندمی بیابانی کمک ‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of seeding (Agropyron desertorum) within the residue and understory soil of harmal plant (Peganum harmala)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Sadeghi Shahrakht
  • 2. Mohammad Mohammad Jankju
  • 3. Zahra Nikbakht
چکیده [English]

Management and control of poisonous and allelopathic plant species are from the main priorities for restoration of range and desert ecosystems. In a glasshouse experiment, seeds of Agropyron desertorum, a perennial forage grass, were sown within the soil media containing different proportion of shoots (0, 5% and 20%) and root powder, or soil taken from the under canopy of harmal plant. Experiment was conducted in a completely randomized design with 6 treatments and four replications. Seed germination rate and speed, and seedling morphological growth parameters of Agropyron were measured. Under the canopy of harmal plant soil pH (8.13) and texture (sandy loam) was similar to those in open areas, however the electrical conductivity was higher under the canopy (627 vs. 215). A mixture of 20% shoot powder (seed and fruit )and rangeland soil, significantly reduced germination rate and speed, and all growth parameters of Agropyron. Root powder and understory soil treatments did not induced negative effects, they even increased shoot weight of the target plant.According to our results applying a surface root plow, before the flowering stage of harmal plant, may positively increase establishment of Agropyron in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Peganum harmala
  • Agropyron desertorum
  • Seed germination
  • Desert ecosystems