مقایسۀ پتانسیل تولید اتانول از بیوماس لیگنوسلولزی گونه‌های‌ هالوفیت در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: Atriplex leucoclada و Suaeda vermiculata)

نویسندگان

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

ذخایر نفت جهان به‌سرعت در حال مصرف شدن است و پیش‌بینی می‌شود که تا اواسط این قرن پایان پذیرد. همین امر سبب شده است تا منابع جدیدی برای تولید سوخت مکمل اتانول معرفی شود. بااین‌حال، تأمین اتانول از منابعی که برای تولید غذا استفاده می‌شوند، می‌تواند باعث کمبود مواد غذایی و تهدید امنیت غذایی گردد؛ بنابراین بهره‌برداری از اراضی شور در مناطق خشک و بیابانی برای تولید بیوماس لیگنوسلولزی که ارزش غذایی ندارد و می‌تواند به اتانول تبدیل شود و در عین حال تأثیری بر تولید غذای انسان ندارد، ضروری است.‌ هالوفیت‌ها که بیوماس زیادی را با استفاده از منابع شور مانند آب و خاک شور تولید می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان یک جایگزین مهم در این مناطق محسوب شوند. در این تحقیق، دو گونۀ‌ هالوفیت Atriplex leucoclada و Suaeda vermiculata از اراضی شور استان‌های فارس، هرمزگان، خوزستان و سمنان جمع‌آوری و ترکیبات لیگنوسلولزی آن‌ها بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که گونۀ Atriplex leucoclada پتانسیل یک محصول بیواتانولی را داراست. این گونۀ چندساله مقاوم به شوری است و با نرخ رشد بالایی که دارد، بیوماس لیگنوسلولزی قابل‌توجهی (29-25% سلولز، 25-22% همی‌سلولز و کمتر از 8% لیگنین) برای تولید اتانول در مقایسه با Suaeda vermiculata دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison on potential of ligno-cellulosic biomass for ethanol production from halophyte species in desert regions Case study: Atriplex leucoclada and Suaeda vermiculata

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zandi Esfahan
  • Ali ashraf Jafari
  • Ali Mohebby
چکیده [English]

World reserves of petroleum are being consumed rapidly and expected to exhaust by the middle of this century. This realization has led to the introduction of various grades of ethanol supplemented fuel. However, ethanol demands met from sources used for food may cause food shortage. This necessitates exploiting saline lands to produce non-food ligno-cellulosic biomass which, may be converted into ethanol without compromising human food production. Halophytes which produce plenty of biomass using saline resources (water and soil) may be an important alternative especially in desert regions. In current study, Atriplex leucoclada and Suaeda vermiculata were collected from Fars, Hormozgan, Khozestan and Semnan provinces and ligno-cellulosic composition was investigated. According to the results, Atriplex leucoclada has the potential as bio-ethanol crops. It is a perennial species and resistant to salinity, with high growth rates to produce ligno-cellulosic biomass of good quality (25-29% cellulose, 22-25% hemi-cellulose, and less than 8 % lignin).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-ethanol
  • cellulose
  • environment friendly
  • lignin
  • Salinity