تماس با ما

مدیر مسئول:

دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی

استاد دانشگاه کاشان

آدرس ایمیل:

aranjbar@kashanu.ac.ir

آدرس مجله

دانشگاه کاشان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

دفتر مجله مهندسی اکوسیستم بیابان

کدپستی:

8731753153

تلفن:

03155913222

ایمیل:

deej@kashanu.ac.ir
آدرس سایت مجله:

https://deej1.kashanu.ac.ir/

 

 


CAPTCHA Image