کلیدواژه‌ها = Wind Erosion
بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


ارزیابی اثر پلیمر پلی اکریلاتی در تثبیت سطوح ماسه‌ای

دوره 11، شماره 35، شهریور 1401، صفحه 89-100

10.22052/deej.2022.11.35.51

زهرا فیضی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ علیرضا شاکری


ارزیابی تأثیرات دو نوع خاکپوش امولسیونی بر خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: عرصه‌های بیابانی آران و بیدگل)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 13-26

10.22052/deej.2021.10.33.11

هاجر مریخ پور؛ سیده بهاره عظیمی؛ جلیل بادام فیروز؛ شهاب الدین منتظمی


ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 15-30

10.22052/deej.2021.10.31.11

محبوبه سربازی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مرتضی اکبری


اثر خاک‌پوش‌های لیگنوسلولزی بر مقامت برشی ماسه بادی

دوره 10، شماره 30، خرداد 1400، صفحه 17-30

10.22052/deej.2021.10.30.11

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی


Investigating Lagged Cross-correlation between Wind Erosion and Drought in Southern Iran’s arid regions Investigating Lagged Cross-correlation between Wind Erosion and Drought in Southern Iran’s arid regions

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 42-29

فاطمه روستایی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ محمدرضا کوثری؛ مصطفی مختاری


Analysis of Erosive Winds and Sand Drift Potential in Central Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 1-10

امیرحسین پارسامهر؛ عباسعلی ولی؛ زهرا خسروانی


بررسی ژئومورفو-پدولوژیکی رخسارۀ نبکا در دشت صوفیکم (آق‌قلا) استان گلستان

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 59-70

10.22052/6.16.59

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


بررسی توان رسوب‌زایی لندفرم‌ها براساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: دامغان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 37-50

شعله شاهوردی؛ شیما نیکو؛ ناصر مشهدی؛ حامد جنیدی جعفری؛ محمدکیا کیانیان


تحلیل میزان فعالیت تپه‌های ماسه‌ای بند ریگ کاشان با استفاده از شاخص لن‌کستر

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 37-48

اصغر توکلی فرد؛ هدی قاسمیه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ناصر مشهدی


ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA در دشت سیستان (مطالعۀ موردی: زهک)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 49-62

زهره هاشمی؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمدرضا جوادی؛ عباس میری


مقایسه وضعیت فعلی بیابان‌زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 59-71

منیر السادات طباطبایی زاده؛ محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی