اثر خاک‌پوش‌های لیگنوسلولزی بر مقامت برشی ماسه بادی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مدیریت بیابان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛

3 گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22052/deej.2021.10.30.11

چکیده

فرسایش بادی یکی از جنبه‌های مهم تخریب اراضی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود. استفاده از انواع خاک‌پوش‌های سازگار با محیط‌زیست، یکی از روش‌هایی است که به‌منظور کاهش فرسایش بادی و تثبیت ماسه‌های روان به کار می‌رود. هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از لیگنوسلولز باگاس به‌عنوان یک خاک‌پوش آلی برای تثبیت ماسه‌های روان است. این تحقیق به‌صورت آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده عبارت بودند از: نانولیگنوسلولز، میکرولیگنوسلولز و تیمار شاهد. به‌منظور ارزیابی کارایی این مواد، مقاومت  برشی در حالت اشباع و خشک اندازه‌گیری شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در حالت اشباع تیمار میکرولیگنوسلولز (gr/0.3m2 10) با ضخامت دولایه با مقاومت برشی KN/m2 6/13 و در حالت خشک تیمار ترکیب نانولیگنوسلولز و لیکورسیاه (gr/0.3m2 10) با ضخامت دولایه با مقاومت برشی KN/m2 39 به‌ترتیب در طبقۀ خوب و بسیار خوب قرار گرفته‌اند. بنابراین، می‌توان توصیه کرد که بهتر است این نوع خاک‌پوش‌ها در عرصۀ طبیعی مورد آزمایش قرار گیرند و در صورتی ‌که از عملکرد مناسبی برخوردار باشند، می‌توان از آن‌ها برای تثبیت ماسه‌های روان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Lignocellulose Mulch on Sand Shear Strength

نویسندگان [English]

 • Maryam Mambeni 1
 • Hamid Reza Asgari 2
 • Ali Mohammadian Behbahani 2
 • Salman Zare 3
 • Hossein Yousefi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: As one of the most significant environmental problems in recent decades, wind erosion has caused environmental pollution throughout the world (Shojaei et al., 2019; Aliabad et al., 2019; Alipour et al., 2016).), inflicting damages to nearly 500 million hectares of land worldwide per year (equivalent to 46.4% of the world's degraded lands) (Rand et al., 2015). On the other hand, the presence of large areas of running sands, wind erosion-inflicted damages, and problems regarding the use of oil-based mulches, highlights the necessity of using nature- friendly mulches. This study, therefore, sought to investigate the effects of lignocellulosic nanomaterials and lignocellulosic micromaterials on shear strength of soft sands and to the positive and negative effects of such mulchs in that regard so that the most appropriate composition and extent of those mulchs could be identified in terms of increased shear strength of sand particles.
 
Materials and methods: To conduct this study, a sample of sandy soil with 89% sand particles was collected from the Isfahan’s sand dunes (Rig Boland of Kashan) in the central Iran. Bagasse paste is used to make lignocellulose materials. Using blade mills and super disk mills, bagasse paste is transformed into lignocellulosic micromaterials and nanomaterials. Moreover, the Black liqueur is a paper industry’s waste that is used as an adhesive element.
To investigate the effect of lignocellulose nanomaterials and lignocellulose micromaterials on soft sands’ shear strength, nano and microparticles each with 0.3% concentration at three levels (2.5, 5 and 10 g/L in 0.3 m2 soil), Black liqueur with 1% concentration at the level of 10 g/L in 0.3 m2 soil, a combination of Nano lignocellulose (NL) and Black liqueur (BL) in three levels (2.5, 5 and 10 g/L at 0.3 m2  of soil), composition of Micro-lignocellulose (ML) and black liqueur at three levels (2.5, 5 and 10 g / L in 0.3 m2 soil), the control sample and all treatments in one-later and two-layer thickness were sprayed on the surface of the sand. Furthermore, shear blades were used to measure the adhesion of the mulches under saturated and dry conditions.
 
Results: In saturated mode, the maximum shear strength of the double-layer microlignocellulose was found to be 10 g/0.3m2, with the shear strength increased to 13.6 kN/m2 compared to the control sample (zero), followed by double layer- microlignocellulose at 5 g/0.3m2 (8 kN/m2) level, double layer- nanolignocellulose at 10 g/0.3m2 (7 kN/m2) level, and the combination of single-layer microlignocellulose plus Black liqueur at 10 g/0.3m2 level (7 kN/m2). It was also found that the lowest shear strengths belonged to single-layer treatments of NL (at all levels), ML (2.5 and 5 g/0.3m2), and the combination ML + BL (2.5 g/0.3m2), as well as double-layer treatments of the combination of NL + BL (at all levels), and 2.5 g/0.3m2 ML + BL.
In the dry mode, the maximum shear strength belonged to double- layer NL + BL mulch at 10 g/0.3m2 level, with its shear strength increased by 39 kN/m2 compared to the control sample (zero), followed by double-layer ML at 10 g/0.3m2 (36.33 kN/m2), and a combination of double- layer ML + BL (33.33 kN/m2), respectively. The study’s findings indicated that there was no significant difference between these three types of mulches in terms of shear strength at 5% confidence level, while the results of the mean comparison between these three types of mulches and the control sample showed a significant difference in terms of shear strength (P <0.05).
 
Table (7): Shear strength of different mulches in both saturated and dry conditions
                                                                                                             
               
 
One Layer
Double Layer
 
Black Liqueur
control
(water)


 
 
lignocellulose
lignocellulose + Black Liqueur
lignocellulose
lignocellulose + Black Liqueur


 Saturation
level
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
One Layer
Double Layer
 


Nano
0
0
0
1
4
3
1
6
7
0
0
0
 
3.3
 
0.3
 
0


Micro
0
0
0.66
0
3
7
1.33
8
13.6
0
3.6
6


Dry
Nano
0
5
26
1
4
22
1
16
26
0
7
39
 
1
 
0
 
0


Micro
0
0
5
0
1
13
1
14
36
2
15
33
 Discussion and Conclusion: As mentioned above, the amount of shear strength increased in the dry mode compared to the saturation one. Therefore, it seems that the passage of time and dryness of the sandy bed have increased the efficiency and strength of the mulch. While the findings of some studies have indicated a significant correlation between the soil’s shear strength and time, other studies have proven the opposite. Moreover, this study found that the paper layer created by the spray of NL on the sand’s surface increased the resistance to sand retardation as well as surface resistance to sinking. Therefore, it appears that the morphologic structure of NL which is comprised of long hole-less nano strings increased both abrasion and strengths.
According to the study’s findings, the minimum amounts of shear strength belonged to the treatments of 2.5 gr/0.3m2 NL, ML, ML+BL, 5 gr/0.3m2 of single-layer ML, the combination of NL+BL, and double-layer BL, with the results of the mean comparison between these treatments (minimum shear strength) and the control sample proving no significant difference between them in terms of shear strength (P <0.05). The results of the study also showed that while a seemingly integrated layer had been created on the sand surface via the addition of those mulchs, limited suspensions may have prevented proper adhesion of the sand particles, leading to the easy disintegration of the particles. Therefore, it is recommended that these types of mulches be tested in the natural field first, and should they produced favorable results, be used for the stabilization of the running sands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desertification
 • Mulch
 • Wind erosion
 • Shear strength
 • Micro-lignocellulose
 • Nano-lignocellulose
1. AlKhanbashi, A. and Abdalla, Sh.W., 2006. Evaluation of three waterborne polymers as stabilizers for sandy soil. Geotech. Geology Enginering, 24: 1603–1625. 2. Ayubi, Sh., Faizu, Z., Mossadeghi, M.H. and Bassalatpour, A.A., 2018. Effects of biochar, bentonite clay and polyvinyl acetate application on some physical and mechanical properties of sediments sediments, Agricultural Engineering (Journal of Agricultural Science), 41 (2). 3. Babakhani, S. and Karimzadeh, H., 2013. Application of Steel Slag for Stabilizing Erodible Soils (Case study: Harand Area), Desert Management, 2, pp. 1-12. 4. Bagherieh, A.R. and Farsijani, A., 2014. The effect of moisture content on the shear strength parameters of plastic fine soils. Journal of Civil Engineering, 14 (3): 31-41. 5. Basha, E.A., Hashim, R., Mahmud, H.B. and Muntohar, A.S., 2005. Stabilization of residual soil with rice husk ash and cement. Construction and building materials, 19(6), 448-453.‌ 6. Cerdà, A., Rodrigo-Comino, J., Giménez-Morera, A. and Keesstra, S.D., 2018. Hydrological and erosional impact and farmer’s perception on catch crops and weeds in citrus organic farming in Canyoles river watershed, Eastern Spain. Agriculture, Ecosystems & Environment, 258, 49-58.‌ 7. Coppinger, K.D., Reiners, W.A., Burk, I.C. and Olson, R.K., 1991. Net erosion on a sagebrush steppe landscape as determined by cesium 137 distribution. Soil Science Society of America Journal, 55: 254-258. 8. Fangkum, A. and Reungsang. A., 2011. Biohydrogen production from sugarcane bagasse hydrolysate by elephant dung: effects of initial pH and substrate concentration. International Journal of Hydrogen Energy, 36: 8687-8696. 9. Feizi, Z., Ayoubi, S., Mosaddeghi, M.R., Besalatpour, A.A., Zeraatpisheh, M. and Rodrigo-Comino, J., 2019. A wind tunnel experiment to investigate the effect of polyvinyl acetate, biochar, and bentonite on wind erosion control. Archives of Agronomy and Soil Science, 65(8), 1049-1062.‌ 10. Ghafari, H. and Zomorodian, S.M.A., 2017. Investigation of shear strength of soil stabilized by microbiology. Iranian Soil and Water Research, 48 (4): 737-748. 11. Ghavami, Kh., Filho, R.D. and Barbosac, N.P., 1999. "Behaviour of composite soil reinforced with natural fibres", Cement and Concrete Composites, 21, pp 39-48. 17. 12. Grini, A.G., Myhre Zender, C.S., Sundet, J.K. and Isaksen, I.S.A., 2003. Model simulations of dust source and transport in the global troposphere: Effects of soil credibility and wind speed variability, Jounal of Geophysical Research, 110: 1-14. 13. Gu, X., Cai, H., Fang, H., Li, Y., Chen, P. and Li, Y., 2020. Effects of degradable film mulching on crop yield and water use efficiency in China: A meta-analysis. Soil and Tillage Research, 202, 104676.‌ 14. Han, Z., Wang, T., Dong, Z., Hu, Y. and Yao, Z., 2007. Chemical stabilization of mobile dunefields along a highway in the Taklimakan Desert of China. Journal of arid environments, 68(2), 260-270.‌ 15. Hatefii, O., Jalalian, A., Padidar, M. and Fallahzade, J., 2016. Effect of Nanoclay on Wind Erosion a Sandy Loam Soil in Segzi Region (Isfahan, Iran), Journal of Environmental Science and Technology, 9(3): 296-300. 16. Hazirei, F. and Zare Ernani, M., 2013. Investigation of Effect of Clay-Lime Mulch for Sand Dunes Fixation, Journal of Water and Soil, 27 (2), p. 373-380. 17. Jamiley, T., 2013. Preparation of environmentally friendly mulch from sugarcane wastes for stabilization of Ahwaz sand dunes. Master thesis. Ramin Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources. 18. Jamili, T. and Khalili Moghaddam, b., 2013. Investigating the Effect of Rainfall on the Mechanical Properties of Vinas Mulches, First National Conference on Agricultural Pollutants and Food Health, Challenges and Solutions. 5 p. 19. JamshidSafa, M., Khalili Moghadam, B., Jafari, S. and Ghorbani Dashtaki, Sh., 2015. Evaluation of the Use of Eco Filter as an Eco-Friendly Mulch for Stabilization of Ahwaz Fluid Sands, Agricultural Engineering (Agricultural Scientific Journal), 38 (1): 42-29. 20. Keesstra, S. D., Bouma, J., Wallinga, J., Tittonell, P., Smith, P., Cerdà, A. and Bardgett, R.D., 2016. The significance of soils and soil science towards realization of the United Nations Sustainable Development Goals. Soil.‌ 21. Khalil Moghadam, B., Afyuni, M., Jalalian, A., Abbaspour, K.C. and Dehghani, A.A., 2011 Estimation Surface Soil Shear Strength by Pedo-Transfer Functions and Soil Spatial Prediction Functions, Journal of Water and Soil, 25 (1): p. 187-195. 22. Khalili Moghadam, B., Jamili, T., Nadian, H. and Shahbazi, E., 2015. The influence of sugarcane mulch on sand dune stabilization in Khuzestan, the southwest of Iran, Iran Agricultural Research (2015) 34(2) 71-80. 23. Lal, R., 2007. Soil science and the carbon civilization. Soil Science Society of America Journal. 71: 1425-3 24. Lopez, M.V., Arrue, J.L. and Álvaro-Fuente, J., 2008. Tillage and cropping intensification effects on soil aggregation: Temporal dynamics and controlling factors under semiarid conditions. Geoderma, 145: 390–396. 25. Majdi, H., Karimian Eghbal, M., Karimzade, H.R. and Jalalian, A., 2006. Effect of clay mulches on amount of aeolian dust. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resource. 10(3): 137-148. 26. Majeed, Z.H. and Taha, M.R., 2013. A Review of stabilization of soil by using nanomaterial. Australian journal of basic and applied sciences, 7 (2): 576-581. 27. Mombeni, M., Asgari, H.R., Mohamadian Behbahani, A. and Yousefi, H., 2018. A review of the Mechanism of Stabilizing the Effects of Mulch on the Movement of Sandy Soils, Extension and Development of Watershed Management, 6 (2)3: 8-23. 28. Movahedan, M., Abbasi, N. and Keramati, M., 2011. Experimental Investigation of Polyvinyl Acetate Polymer Application for Wind Erosion Control of Soils, Journal of Water and Soil, 25 (3): p. 606-616. 29. Naghizade Asl, F., Asgari, H.R., Emami, H. and Jafari, M., 2019. Combined effect of micro silica with clay, and gypsum as mulches on shear strength and wind erosion rate of sands, International Soil and Water Conservation Research, 1-7p. 30. Naghizade asl, F., Asgari, H.R., Emami, H. and Jafari, M., 2017. Stabilization of drifting sands using micro silica-lime-clay mixture as a mulch, Arabian Journal of Geosciences 10: 536, 8 p. 31. Namdar Khojasteh, D.N., Bahrami, H.A., Kianirad, M. and Sprigg, W., 2017. Using Bio-mulch for Dust Stabilization (Case Study: Semnan Province, Iran). Nature Environment & Pollution Technology, 16(4).‌ 32. Newman, J.K., Tingle, J.S., Gill, R. and McCaffrey, T., 2005. Stabilization of silty sands using polymer emulsion. International Journal Pavemal, 4: 1–12. 33. Okhvat, N., Pourhoseini, R., Abtahi, S.M. and Hejazi, S.M., 2010. Improving Soil Resistance Behaviors by Using Natural fibers, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad. 34. Padidar, M., Jalalian, A., Abdouss, M., Najafi, P., Honarjoo, N. and Fallahzade, J., 2014. Effect of nanoclay on soil erosion control, International Conference on Nanomaterials, Brno Czech R., November 5th - 7th 2014, p 4. 35. Pi, H., Huggins, D.R. and Sharratt, B., 2020. Influence of clay amendment on soil physical properties and threshold friction velocity within a disturbed crust cover in the inland Pacific Northwest. Soil and Tillage Research, 202, 104659.‌ 36. Qi, Y., Ossowicki, A., Yang, X., Lwanga, E.H., Dini-Andreote, F., Geissen, V. and Garbeva, P., 2020. Effects of plastic mulch film residues on wheat rhizosphere and soil properties. Journal of Hazardous Materials, 387, 121711.‌ 37. Rachman, A., Anderson, S.H., Gantzer, C.J. and Thompson, A.L., 2003. Influence of long-term cropping systems on soil physical properties related to soil erodibility. Soil Science Society of America Journal, 67(2), 637-644.‌ 38. Rajabpour Kamalabadi, N., Shirani, H., Bassalatpour, A.A. and Padidar, M., 2015. Introducing new Nanoclay PAM mulch for stabilizing sand sands, Fifth National Conference on Chemical Applications in New Technologies. 8 p. 39. Rende, W., Guo, Z., Chang, C., Xiao, D. and Jiang, H., 2015. Quantitative estimation of farmland soil loss by wind-erosion using improved particle-size distribution comparison method (IPSDC). Aeolian Research.19: 163-170 40. Sabzi, M., Asgari, H.R. and Afzali, S.F., 2018. Effectiveness of Biological Mulch Types on Sand Dune Stabilization, Watershed Research, 117, 83-93. 41. Santoni, R., Tingle, J. and Webster, S., 2002. Stabilization of Silty Sand with Nontraditional Additives. Journal of the Transportation Research Board 1-20. 42. Schjønning, P., Lamandé, M., Keller, T. and Labouriau, R., 2020. Subsoil shear strength–Measurements and prediction models based on readily available soil properties. Soil and Tillage Research, 200, 104638.‌ 43. Shojaei, S., Ardakani, M.A.H. and Sodaiezadeh, H., 2019. Optimization of parameters affecting organic mulch test to control erosion. Journal of environmental management, 249, 109414.‌ 44. Taha, M.R., 2009. Geotechnical properties of soil-ball milled soil mixtures. In Nanotechnology in Construction 3 (pp. 377-382). Springer, Berlin, Heidelberg.‌ 45. Technical Guidelines for Evaluating the Effectiveness of Soil Stabilizers (Mulch), Regulation No. 783, Tahmasebi Birgani, A. M, Zare, S, Rafiei, Z. 2019, Planning and Budget Organization and National Environmental Agency, 160 pages. 46. Wang, Z., Wu, Q., Fan, B., Zheng, X., Zhang, J., Li, W. and Guo, L., 2019. Effects of mulching biodegradable films under drip irrigation on soil hydrothermal conditions and cotton (Gossypium hirsutum L.) yield. Agricultural water management, 213, 477-485.‌ 47. Yang, K. and Tang, Z. 2012. Effectiveness of fly ash and polyacrylamide as a sand-fixing agent for wind erosion control. Water, Air, & Soil Pollution, 223(7), 4065-4074.‌ 48. Yetimoglu, T., Inanir, M. and Inanir, O.E., 2005, "A study on bearing capacity of randomly distributed fiber-reinforced sand fills overlying soft clay", Geotextiles and Geomembranes, 23: 174–183. 49. Yousefi, H., Azari, V. and Khazaeian, A., 2018. The direct mechanical production of wood nanofibers from raw wood microparticles with no chemical treatment. Ind. Crops Prod. 115: 26–31, https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.02.020. 50. Zare, S., 2015. Efficacy of resin, mineral, polymer and biopolymer mulches for sand dune stabilization and their feasibility with oil mulch, Doctoral thesis, University of Tehran, 483 p. 51. Zimbone, S.M., Vickers, A., Morgan, R.P.C. and Vella, P., 1996. Field investigation of different techniques for measuring surface soil shear strength. Soil Technology, 9: 101-111.