بررسی تشابه دانه‌بندی و کانی‌شناسی رخساره‌های ژئومورفولوژیک با رسوبات بادی عبوری از جادۀ یزد‌ـ میبد

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22052/6.16.71

چکیده

انتشار گرد و خاک و حرکت ماسه‌های روان از متداول‌ترین خطرات طبیعی بر جاده‌های بیابانی مناطق خشک کشور به‌شمار می‌رود که عمدتاً از رخساره‌های ژئومورفیک حاشیۀ جاده منشأ می‌گیرند. لذا شناسایی و کنترل رخساره‌های حساس منطقۀ برداشت و تعیین سهم هریک در تولید ماسه‌های روان و ریز‌گردها اثر قابل‌توجهی بر روی کاهش خسارات ناشی از این پدیده‌ها دارد. در این تحقیق، ابتدا واحدهای ژئومورفولوژیک حاشیۀ جادۀ یزد‌ـ میبد شناسایی شد، سپس نسبت‌به نمونه‌برداری از این رخساره‌ها به‌عنوان مناطق منشأ و همچنین رسوبات حمل‌شده بر سطح جاده، اقدام شد. نمونه‌ها به دو روش دانه‌بندی (شاخص‌های مورفومتری ذرات) و کانی‌شناسی، آنالیز شده و با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای موردمقایسه قرار گرفتند. نتایج بررسی مورفومتری ذرات نشان داد که اندازۀ قطر میانه و میانگین رسوبات حمل‌شده بر سطح جاده، به‌ترتیب برابر با 208 و 224 میکرون است که باتوجه‌به رابطۀ قطر ذرات منطقۀ رسوب‌گذاری با فاصلۀ حمل، بیانگر نزدیکی منشأ رسوبات حمل شده بر سطح جاده است. همچنین بررسی شاخص کج‌شدگی نشان داد که وضعیت تقارن منحنی دانه‌بندی رسوبات گرفته‌شده از سطح و حاشیۀ جاده‌، به‌سمت ذرات درشت‌دانه تمایل داشته و عمدتاً جورشدگی ضعیفی دارند که نشان‌دهندۀ محلی بودن منطقۀ حمل آن است. نتایج کانی‌شناسی بین رسوبات حمل‌شده بر سطح جاده و رخساره‌های فرسایش بادی نشان داد که رسوبات حمل‌شده، بر سطح جاده بیشترین درصد تشابه را با عناصر رخساره‌های پهنه‌های ماسه‌ای و تپه‌های ماسه‌ای حاشیه دارد که به‌عنوان منشأ رسوبات جاده‌ای مسیر ترانزیتی یزد‌ـ میبد معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Granulometry and Mineralogical Similarities of Geomorphological Facies with Aeolian Sediments Crossing Yazd-Meybod Road

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadian Behbahani 1
  • Sadat feiznia 2
  • Mohammadreza Ekhtesasi 3
  • Hasan Ahmadi 4
چکیده [English]

Dust emission and sand mobilization are the common natural hazards in desert roads of Iran, which originate from geomorphological facies of road margin. In this study, the geomorphological units of Yazd-Meybod road margin were distinguished, and the samples were taken from these facies as origin area while roads sediment as the transition area of sediments. The samples were analyzed using morphometric indices and microscopic mineralogy; then, its results were compared using cluster analysis method. The results showed that the median and mean of road sediment grain is 208 and 224 µm, respectively which according to the relationship between transportation distance and diameter of grains in deposition area prove that the origin area could be close to sedimentation area. The skewness index of grain size distribution tend to show coarser grains and poor sorting for road sediments which revealed the local transportation area of sediment particles. The results of mineralogy between road sediments and geomorphological facies around the road showed that the aeolian sediments crossing the road were more similar to sand sheets and sand dunes which can be introduced as the source area of aeolian sediments on the Yazd- Meybod road.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Wind erosion
  • Geomorphology
  • Yazd- Meybod Road