کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی تغییرات زمانی خشکسالی با استفاده از آزمون من- کندال و شیب سن در استان کرمان طی سال‌های 1990 تا 2018

دوره 11، شماره 36، آذر 1401، صفحه 1-16

‎10.22052/deej.2023.248210.0

زهره ابراهیمی خوسفی؛ مریم میراکبری؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ مجتبی سلیمانی ساردو


تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 113-126

10.22052/deej.2021.11.34.1

عباسعلی ولی؛ هادی زارع پور؛ حمید قربانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ سیدحسن علوی نیا


پیش‌بینی خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از مدل های جهانی اقلیم (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 97-112

10.22052/deej.2021.10.32.51

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمدرضا اختصاصی


تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت داراب)

دوره 9، شماره 28، آذر 1399، صفحه 89-102

10.22052/deej.2020.9.28.59

محمدامین اسدی؛ فاطمه جم نژاد؛ محمد رضا اختصاصی؛ سید زین العابدین حسینی


تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی