دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، خرداد 1395 
ارزیابی شدت فرسایش بادی در منطقۀ علاء سمنان با استفاده از مدل IRIFR.E.A

صفحه 99-107

ناهید علی پور؛ فاطمه فرزانه پی؛ علی ترابی؛ سمیرا بخشی نیا؛ طیبه مصباح زاده