دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، آذر 1395 
مقایسۀ پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح‌شده در تعیین غنای گونه‌ای مراتع طالقان

صفحه 11-22

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سعیده ابراهیمی ازندریانی؛ حسین آذرنیوند؛ حمید رضا ناصری