دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، اسفند 1395 
مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک با استفاده از شاخص‌های دورسنجی

صفحه 67-80

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ سید جواد ساداتی نژاد