کلیدواژه‌ها = Drought
ارزیابی تغییرات زمانی خشکسالی با استفاده از آزمون من- کندال و شیب سن در استان کرمان طی سال‌های 1990 تا 2018

دوره 11، شماره 36، آذر 1401، صفحه 1-16

‎10.22052/deej.2023.248210.0

زهره ابراهیمی خوسفی؛ مریم میراکبری؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ مجتبی سلیمانی ساردو


تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 113-126

10.22052/deej.2021.11.34.1

عباسعلی ولی؛ هادی زارع پور؛ حمید قربانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ سیدحسن علوی نیا


پیش‌بینی خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از مدل های جهانی اقلیم (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 97-112

10.22052/deej.2021.10.32.51

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمدرضا اختصاصی


Investigating Lagged Cross-correlation between Wind Erosion and Drought in Southern Iran’s arid regions Investigating Lagged Cross-correlation between Wind Erosion and Drought in Southern Iran’s arid regions

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 42-29

فاطمه روستایی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ محمدرضا کوثری؛ مصطفی مختاری


Spatial monitoring of drought in the Khatun Abad basin using SPI and remote sensing technique

دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 44-31

محسن پورخسروانی؛ صادق کریمی؛ علی مهرابی؛ امیر تکین محبی کرمانی


Analysis of the Trend of Dust Changes in Ardestan Region, Iran

دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 45-54

مصطفی دستورانی؛ مهدی جعفری


تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


Temporal water balance of precipitation behavior in the sand dunes of Hares-Abad area, Sabzevar, Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 11-22

بایرام کمکی؛ محمدتقی کاشکی


Drought Trend Assessment in Riverheads of Karkheh and Dez Basins based on Streamflow Drought Index (SDI)

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 45-54

حسن خسروی؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ مسلم برجی؛ سارا نخعی نژاد فرد


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی