ارزیابی عوامل اثر‌گذار بر فضای ارزش‌آفرینی طبیعت‌گردی در اکوسیستم‌های بیابانی (نمونۀ موردی: مرنجاب)

نویسندگان

کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده منایع طبیعی و علوم زمین، گروه جغرافیا و اکوتوریسم

چکیده

ارزش‌آفرینی یک مفهوم جدید، ارزشمند و بسیار گسترده است. نظریه‌پردازان، آن را ایجاد یک چیزِ ارزشمند از هیچ می‌دانند. بدون شک، تلفیق مناسب و دقیق طبیعت‌گردی و ارزش‌آفرینی می‌تواند فرصت‌های بدیع اقتصادی به‌همراه داشته باشد که یکی از پیامدهای آن توسعۀ فرصت‌های اشتغال است تا توریسم در رویکردی اکوسیستمی، از لحاظ بوم‌شناسی در طولانی‌مدت قابل‌قبول و از لحاظ مالی، خودکفا و از نظر دیدگاه‌های اجتماعی و اخلاقی برای جوامع محلی مفید و نوی بخش باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل اثرگذار بر فضای ارزش‌آفرینی طبیعت‌گردی در اکوسیستم کویری با استفاده از روش دلفی انجام شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ای با 6 شاخص، 21 معیار و 125 زیرمعیار بود که توسط 25 کارشناس خبره در قالب پرسش‌نامۀ دو مرحله‌ای دلفی و طیف پنج گزینه‌ای لیکرت پاسخ داده شد. یافته‌ها نشان داد که معیار فرهنگی‌آموزشی با میانگین وزنی 1/096 دارای بیشترین ضریب تأثیر‌گذاری بر کارآفرینی اکوتوریستی در کویر مرنجاب بوده است. معیار اجتماعی با میانگین امتیاز وزنی 0/946 در رتبۀ دوم قرار داشت و معیارهای طبیعت‌گردی، زیرساخت‌های اولیه، حمل‌ونقل، اقامتی و رفاهی تفریحی به‌ترتیب با میانگین امتیاز وزنی 0/665، 0/560، 0/588، 0/559 و 0/524 در جایگاه‌های سوم تا هفتم قرار گرفتند. معیار بازار محلی با میانگین امتیاز 0/508 نیز هشتمین معیار مؤثر بر کارآفرینی اکوتوریستی تشخیص داده شد. معیارهای ویژگی‌های خاک، سیمای فیزیکی، اقتصادی، پوشش گیاهی، اقلیم منطقه، حیات وحش، نهادی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، بهداشتی‌درمانی، غذا و نوشیدنی، منابع آب، ارتباطی‌ـ الکترونیکی و حساسیت محیطی به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی اثرگذاری بر فرصت‌های کارآفرینی اکوتوریستی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the factors affecting value creation ecotourism space In desert ecosystems (Case stuy: Maranjab)

نویسندگان [English]

 • Mohsen shaterian
 • Sedighe kiani salmi
 • Parinaz zormand
چکیده [English]

Tourism and entrepreneurship are including in new thread of world scientific literature. No doubt accurate and appropriate compilation of tourism and entrepreneurship can not only meet the needs of the villagers, involving secure tourism for tourists. The key issue in the realization of entrepreneurial activity at the community level, providing entrepreneurial atmosphere. The relationship between tourism and sustainable development of entrepreneurship in the region can be through consideration the potential positive impact of entrepreneurship on various aspects of economic, cultural and social environment to be determined. The present study aims to identify and prioritize the criteria for ecotourism entrepreneurship desert regions have been conducted in Maranjab. The research instrument was a questionnaire constructed with 6 index, 21 criteria and 125 sub-criteria Its validity by experts and its reliability by using Cronbach's alpha test and was confirmed to the 0/93 and by 25 experts in the field of tourism Maranjab answered. Data analysis was conducted using the Delphi technique. The findings suggest, cultural and educational criteria with a weighted average of 1.096, the highest factor influencing entrepreneurship is ecotourism in Maranjab. Social Criteria 0.946 Weighted average rating criteria for eco-tourism, basic infrastructure, accommodation, transport and leisure facilities have been 0.665, 0.588, 0.560, 0.559 weight rating and 0.524 respectively in the second to seventh positions. Local market benchmark with an average of 0.508 points eighth criteria of effective was influencing entrepreneurship ecotourism. Criteria soil characteristics, physical appearance, economic, vegetation, climate, wildlife, institutional, advertising and media, health - Medical treatment, food and beverage, water resources, communications - electronic and environmental sensitivity weighted average 0.163 respectively in the subsequent positions ecotourism was diagnosed impact on entrepreneurial opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desert ecosystem
 • ecotourism
 • Delphi method
 • the value creation ecotourism space
 1. Ahmadi, A., Behiare-Dai, A., 1997. Applying the Delphi Metod in Determing the Priority of Strategic Organization Objectives. The Fifth Conference of Industrial Engineering Student, University of Science and Technology, Tehran, Iran. (in Persian)
 2. Chowdhury, M.S., 2007. Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 1, No. 3, PP. 240-251.
 3. Cuhls, k., 2007. Methods to Elicit Forecasts from Groups: Delphi and Prediction Markets Compared [online]. Munich Personal Repec Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de [Accessed 17 April 2010].
 4. Dadvarkhany, F., Rezvani, M.r., Imeni Gheshlagh, S., Bouzarjomehri, Kh., 2015. Analysis the role of tourism in development of entrepreneurial characteristics and trend of entrepreneurship among rural youth (Case study: villages of the Kandovan and Eskandanof the Osku province). Research in Human Geography, No. 78, 169-195.
 5. Dakly and Helmer, Olaf (1963),
 6. Fathi Vajargah, k., Mureen, V., 2002. Guide for Cost-benefit analysis in educational planning application. Ayizh publication.
 7. Ghanian, M., Khani, F. Baghaei, L., 2011. Assess the entrepreneurial space in rural tourism: A Case Study Oraman region. Rural Journal, Issue Three, 123-99.
 8. Hader, M., Hader, S., Delphi and Kognitions Psychologie: Ein Zugang Zur., 1995. Theoretischen Fundierung Der Delphi-Methode, in: ZUMA-Nachrichten. Vol. 37, No.19, 28-36.
 9. Heilig, K. and Gerhard, M., 2002. European Rural Development. International Institute for Applied Systems analysis Luxemburg Austria.
 10. Hezarjaribi, J., 2005. Entrepreneurship. Tehran: publication of the Institute of Economic Affairs.
 11. Haddadi nia, S., Daneh Kar, A., 2012. Prioritization Nature criteria in the desert and semi-desert ecosystems with Delphi method. Geogeraphy and urban regional planning, No. 3, 18-29.
 12. Imeni Gheshlagh, S., Hashemi, S., 2009. The role of entrepreneurship in sustainable development of tourism. Business and society, Islamic Azad University Press.
 13. Jomee poor, M., Namayandeh, A., 2012. Strategic Assessment of Maranjab ecotourism and tourism carrying capacity of Kashan. Research and Rural Planning, No. 1, 45-71. Karami, M., Modir, M. (2010) identification of suitable areas Tourism step towards achieving regional development (Case study: Kalporgan), Volume 10, Issue 11, pp. 65-84. Lickorish, L., J., 1991.
 14. Motiee Langroodi, S. H., Ghadiri Masoum, M., 2012. Explained the factors affecting the empowerment of rural entrepreneurship development (Case study: part of life and Samen city in Malayer)., Journal of Research in Human Geography, Number 80, 119-138.
 15. Mozaffari, Gh., Doosti, M., 2012. Assessment and site selection of urban parks Region 1 Yazd using Boolean and Delphi method by GIS. Volume 44, Issue 4, 65-78.
 16. Momayyez, A., Abbasi, M., Ghasemi, S. A., 2012. Future opportunities for entrepreneurs on the ground tourism (Case Study: Julfa region). Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 91, 7-22.
 17. Shahrokht Ismaili, M., Taghvaee, A. (2011) Assessment city Vulnerability with passive defense approach using the Delphi method (Case study: Birjand), Urban Management Journal, Issue 28, Pages 93 - 110.
 18. Situmorang, M., Dohar, B., Isti, R. Mirzanti., 2012. Social entrepreneurship to develop ecotourism. International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme “Innovation and Sustainability in SME Development”
 19. Nouri, S. H., Nilipour Tabatabaei, SH., 2007. Prioritize the development of the agricultural sector, agro industries using Delphi method. Falavarjan province - Isfahan, Geographical Research, 61, pp161-177.
 20. Newsome, D and Dowling, R, and Moore, S., 2005, Wildlife tourism, channel view publications.
 21. Najafi naveh Khoshk, P., Azadi, S., 2012. The importance of promoting entrepreneurship in the tourism industry. The National Conference of entrepreneurship and business management knowledge, Mazandaran University.
 22. Pardakhtchi, MH, Shafi'zadeh, H., 1997. Introduction to entrepreneurship, publishing Arasbaran, Tehran.
 23. Rukn al-Din Eftekhari, A.r., Portaheri, m., Fazli, N., 2014. Analysis the Factors affecting the development of rural tourism entrepreneurs. Tourism planning and development magazine, Issue 8, 87-107.
 24. Rafeie Darani, H., Barati, J., 2013. The role of tourism industry in employment in Khorasan Razavi province. Journal of Tourism Management Studies, Issue 25, 109-134.
 25. Reid Donald, G., 2003.
 26. Sajasi Gheidari, H., Rukn al-Din Eftekhari, A.R., Portaheri, M., 2014. The development and validation of Ecotourism entrepreneurship criteria in rural areas, The geographical landscape in human studies, No. 26, 445-70.
 27. Seydaei, S.E., Saeghi, H., 2014.
 28. Shahrkht Ismaili, M., Taghvaei, A., 2011. Vulnerability Assessment city with passive defense approach using the Delphi method (Case study: Birjand). U rban management, Issue 28, 93-110.
 29. Taghdisi, A., Hashemi, S., Hashemi, M. M., 2015. Analyze the factors affecting development of entrepreneurship in rural areas. Journal of Geography and environmental hazards, Issue 14, 83-98.
 30. UNWTO., 2007.
 31. Verheul, I. et al., 2001. An eclectic theory of ntrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper. Indianapolis: Institute for Development Strategies, Indiana university.
 32. Zoormand, P. (2016) identify factors influencing entrepreneurship ecotourism (case study: Maranjab), Master's thesis, Department of Geography and ecotourism, Kashan University.