اندازه‌گیری تغییرات تنوع گونه‌ای در طول گرادیان شوری (مطالعۀ موردی: مراتع اینچه‌برون)

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

شوری یکی از پارامتر‌های محیطی است که تأثیر آن بر تنوع گونه‌ای، نیاز به مطالعۀ بیشتری دارد. در تحقیق حاضر، تغییر تنوع گیاهی تحت‌تأثیر تغییر شوری ناشی از تغییر ارتفاع و نزدیکی به سطح ایستابی در دشت اینچه‌برون در شمال شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) مورد بررسی قرار گرفته است. به‌دلیل تغییر شوری ناشی از تغییر توپوگرافی در طول دشت اینچه‌برون، نمونه‌برداری و ثبت اطلاعات پوشش گیاهی در منطقۀ مورد مطالعه، با استقرار ترانسکت نواری حدود 1000 متری در امتداد یکی از تپه‌های منطقه اینچه‌برون انجام شد. در طول ترانسکت‌ در فواصل 100 متری، اقدام به استقرار واحدهای نمونه‌برداری (پلات) 3×3 متر شد. در داخل هر واحد نمونه‌برداری، لیست گونه‌ها و سطح تاج‌پوشش هر گونه، در جهت شیب غالب، برآورد شد. با استفاده از نرم‌افزار PAST شاخص‌های تنوع شانون- واینر و سیمپسون محاسبه شد. عدد تنوع بتا بین واحدهای نمونه‌برداری در طول گرادیان شوری با استفاده از شاخص ویتاکر محاسبه شد. رابطۀ بین تغییرات شوری بین واحدهای نمونه‌برداری در طول گرادیان ارتفاعی و تنوع آلفا، سیمپسون و بتا با استفاده از رگرسیون خطی ساده مطالعه شد. نتایج نشان داد بین ارتفاع، میزان شوری خاک و هر دو شاخص تنوع گیاهی، رابطۀ معنی‌دار وجود دارد. با کاهش ارتفاع، میزان شوری خاک افزایش می‌یابد و با افزایش شوری خاک، تنوع زیستی کاهش می‌یابد. این تغییرات درنتیجۀ افزایش شوری صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing changes in plant species diversity along the salinity gradient (Case study: Incheh Borun rangelands)

نویسندگان [English]

 • Atefeh Salami
 • Adel Sepehry
 • Mousa Akbarlou
چکیده [English]

Salinity is one of the environmental parameters that its impact on plant species diversity requires further studies. In this research, change of plant diversity was studied along a salinity gradient that was resulted from proximity of water table to the land surface in Incheh Borun plain due to the altitudinal change in northern part of Aq-Qala city. A transect with the length of 1 km was laid out along one of the hills in the region. Sampling units (plots) with the size of 3×3 m were established at 100 meters intervals along the transect. A floristic list was compiled and plants canopy cover was estimated in each sampling unit in the direction of dominant altitudinal gradient. Shannon-Wiener and Simpson indexes were calculated by using of PAST software. β-diversity was calculated between the sampling units using the Whittaker index. The relationship of salinity changes between sampling units along the altitudinal gradient and Alfa diversity, Simpson and β-diversity was studied using the linear regression. Results showed that there are significant relationships between the altitude, soil salinity and plant diversity indices. Soil salinity increases by decrease of altitude and the biodiversity decreases by increasing of soil salinity. These changes occur due to increasing of salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • β-diversity
 • Incheh Borun rangelands
 • Salinity Stress
 • Shannon diversity index
 • species composition
 • topography
 1. Abd El-Wahab, R. H., Zaghloul, M.S., Kamel, W.M. and Abdel Raouf A.M., 2008. Diversity and distribution of medicinal plants in North Sinai, Egypt. African Journal of Environmental Science and Technology Vol. 2 (7). pp. 157-171.
 2. Abdolla-nezhad, A. and Shataei juibari, Sh., 2014. Evaluation the status of tree and shrub species diversity in the physiographic parameters, soil and vegetation (forest dynamics in Dr. Bahramnia plan). Wood and Forestry Science and Technology Research magazine 21 (2).
 3. Ajorlo, M., 2007. Effects of distance from critical points on the soil and vegetation characteristics of rangelands, Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi), 74,170-174. (In Persian).
 4. Austin, M.P., Van Niel, K.P., 2011. Impact of landscape predictors on climate change modelling of species distributions: a case study with Eucalyptus fastigata in southern New South Wales, Australia. Journal of Biogeography 38, 9-19.
 5. Belsky, A.J., 1990. Tree/grass ratios in East African savannas: a comparison of existing models. Journal of Biogeography 17, 483e489.
 6. Bohnert, H.J. and R.G. Jensen., 1996. Metabolic engineering for increased salt tolerance- the next step. Aust. J. Plant Physiol 23, 661-667.
 7. Bui, E.N., 2013. Soil salinity: A neglected factor in plant ecology and biogeography. Journal of Arid Environments 92, 14-25.
 8. Carneval, N.J., Torres, P.S., 1990. The relevance of physical factors on species distribution in inland salt marshes (Argentina), Coenoses 5(2): 113-120.
 9. Dong, S., Lassoie, J.P., Wen, L., Zhu, L., Li, X., Li, J. and Li, Y., 2012. Degradation of rangeland ecosystems in the developing world: tragedy of breaking coupled human-natural systems. International Journal of Sustainable Society, 4, 357-371.
 10. Ejtehadi, H., Sepehry, A., Akkafi,‏ H.R., 2014. Methods of measuring biodiversity Pub. Ferdowsi University of Mashhad.
 11. El-Bana, M., Khedr, A.H., Van Hecke, P., Bogaert, J., 2002. Vegetation composition of a threatened hypersaline lake (Lake Bardawil), North Sinai. Plant Ecology 163, 63-75.
 12. Fahimipour, A., Zare, M. and Tavili, A., 2010. The relationship between some key range of species to environmental factors (Case study: Rangelands Taleghan). Journal of pasture 4(1): 2-32.
 13. Farifteh, J., A.Farshad, and R.J George., 2006. Assessing salt-affected soils using remote sensing, solute modeling, and geophysics. Geoderma, Volume 30, 3-4,191-206.
 14. Flowers, T.J., Galal, H.K., Bromham, L., 2010. Evolution of halophytes: multiple origins of salt tolerance in land plants. Functional Plant Biology 37, 604-612.
 15. Ghasemi-firoozabadi, A., 1998. Resistance to drought and salinity in two range species Aeluropus Puccinella distance littoralis. Range Management Master's thesis, Department of Natural Resources, Tehran University.
 16. Haghnia, Gh. H., 1992. Guide plants to salinity tolerance. Press SID, Mashhad University.
 17. Hamilton, E.W., McNaughton, S.J., Coleman, S.J., 2001. Molecular, physiological, and growth responses to sodium stress in C4 grasses from a soil salinity gradient in the Serengeti ecosystem. American Journal of Botany 88, 1258-1265.
 18. Haregawa, P.M., R.A. Bressan and A.K. Anda 1986. Cellular mechanism of salinity tolerance Hart. Sci. Vol. 21 (6).
 19. Harper D. A. T., 1999. Numerical Palaeobiology: Computer-based Modelling and Analysis of Fossils and their Distributions. John Wiley & Sons. 478 pages.
 20. Hasani, A, and R. Omidbeige., 2002. Effects of water stress on some morphological, physiological and metabolic of basil plant. Agricultural Science 12(3): 47-59.
 21. Hoffman, G.J., and Rawlins, S.l., 1971. Growth and water potential of root crop as influenced by salinity and humidity. Agron. J. Vol. 63, 877-885
 22. Hopper, S.D., 2009. OCBIL theory: towards an integrated understanding of theevolution, ecology and conservation of biodiversity on old, climatically buffered, infertile landscapes. Plant and Soil 322 (1): 49-86.
 23. Hoseini, S.A.H., 2007. The report of determination of country pasture forage harvesting plan (Incheboron). Agriculture and Natural Resources Research Center of Golestan province. 120 p.
 24. Hughes, L., 2003. Climate change and Australia: trends, projections and impacts. Austral Ecology 28, 423-443.
 25. Jafari fotmi, A., 2012. Mechanical and biological impacts of the reform on pasture soil (Case study: Plain Kalpoosh, North Khorasan). Pp: 28.
 26. Jafari haghighi, M., 2003. Soil-sampling and analysis techniques with emphasis on the important physical and chemical principles, theory and application, Press Nedaye zehi. 236 p.
 27. Khalasi-Ahwazi, L., Zare-Chahooki, M. and Azarnivand, H., 2010. Assessment of changes in species diversity ranges Semnan East in relation to environmental factors. Journal of Range 4(4): 552-563.
 28. Khan, M.A., Ungar, I.A., 1996. Germination response of the subtropical annual halophyte Zygophyllum simplex Seed Sci and Technol. 25, 83-91.
 29. Khatirnamni, J., 2006. The final report of the research project examining the impact of natural pastures grazed on the status and trends in Gorgan and Gonbad. Agriculture and Natural Resources Research Center of Golestan province. 70 pp.
 30. Le Houerou, H.N., 2003. Bioclimatology and phytogeography of the Red Sea and Aden Gulf Basins:a monograph (with a particular reference to the highland evergreen sclerophylls and lowland halophytes). Arid Land Research and Management 17, 177-256.
 31. Medinski, T.V., Mills, A.J., Esler, K.J., Schmiedel, U. and Jurgens, N. 2010. Do soil properties constrain species richness? Insights from boundary line analysis across several biomes in south western Africa. Journal of Arid Environments 74: 1052-1060.
 32. Molina, J.A., Casermeiro, M.A., Moreno, P.S., 2003. Vegetation composition and soil salinity in a Spanish Mediterranean coastal ecosystem. Phytocoenologia 33, 475-494.
 33. Mueller-Dombois, D., Ellenberg, H., 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons.
 34. Munns, R. and Schachtman, D.P., 1993. Plant responses to salinity: Significance in relation to time. Int. Crop Sci. 1,741-745.
 35. Neumann, P. 1997. Salinity resistance and plant growth revisited. Plant Cell Environ. 20, 1193-1198.
 36. Nodehi, N., Akbarlou, M. Sepehry, A., Vahid, H., 2015. Investigation of Stability and Relationships between Species Diversity Indices and Topographical Factors (Case Study: Ghorkhud Mountainous Rangeland, Northern Khorasan Province, Iran).‏ Journal of Rangeland Science 5 (3):192-201.
 37. Noori, K., Omidi, H., Naghdibadi, H., Torabi, H. and Fotookian. M.H., 2012. Water and soil salinity on flower yield, soluble compounds containing elements of salinity and quality of essential oil of chamomile Shirazi (Matricaria recutita L.). Water research in agriculture 26(4): 368-378.
 38. Parida, A.K., Das, A.B., 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotoxicology and Environmental Safety 60, 324-349.
 39. Ravanbakhsh, M., Ejtehadi, H., Pourbabaei, H. and Gharshialhoseini, J., 2007. Gisoum (Talesh) reserve forest plant species diversity in Gilan province. Journal of Biology 20(3): 218-229.
 40. Rogel, J.A., Silla, R.O., Ariza, F.A., 2001. Edaphic characterization and soil ionic composition influencing plant zonation in a semi-arid Mediterranean salt marsh. Geoderma 99: 81-98.
 41. Routledge, R., D., 1980. Bias in estimating the diversity of large, uncensused communities. Ecology 61: 276-281.
 42. Shaltout, K.H., El-Halawany, E.F., El-Garawany, M.M., 1997. Coastal lowland vegetation of eastern Saudi Arabia. Biodiversity and Conservation 6: 1027-1044.
 43. Shannon, C.E., Wiener, W., 1949. The mathematical theory of communication, University of Illinois press 35 pp.
 44. Sharifi, A., Sepehry, A., Barani, H., 2013. Investigation biodiversity of vegetation species in roadside (case study): Incheh-broun (Golestan Province).‏ International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (5): 856-862‏.
 45. Sharifi-Kashan, M.M., 2000. The effects of salinity and drought stress on three species Panicum antidotale, Avena barbata, Agropyron intermedium. Range Management Master's thesis, Department of Natural Resources, Tehran University.
 46. Siosemarde, A., and Poostini, K., 1998. Effects of salinity on plant tissues ion content changes in different stages of growth of three wheat cultivars. Master's thesis, Faculty of Agriculture, Tehran University.
 47. Tabaei-Oghdaei, S.R., 1999. Study of resistance to environmental stresses in some pasture grasses. Journal of Research and Development, Vol: 40, 41, and 42, 41-45.
 48. Tabaei-Oghdaei, S.R., 2000. Gene expression in response to environmental stresses in three species of perennial grasses. Journal of Research and Development 49, 44-47.
 49. Tabaei-Oghdaei, S.R., 2002. Using reverse transcriptase polymerase chain reaction amplification and detection in salinity stress inducible genes of Agropyron elengatum. Journal of Research and Development 54 (15): 1, 50-55.
 50. United States Salinity Laboratory Staff, 1969. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. Agriculture Handbook No. 60, Rev. ed. United States Department of Agriculture, Washington, DC.
 51. Volkmar, K.M., Y. Hu and H. Steppuhn., 1998. Physiological responses of plants to salinity: A review. Can. J. Plant Sci. 78, 19-27.
 52. Waisel, Y., 1982. Biology of halophytes. New York, London: Academic press.
 53. Watson, E.B., Byrne, R., 2009. Abundance and diversity of tidal marsh plants along the salinity gradient of the San Francisco Estuary: implications for global change ecology. Plant Ecol, 205, 113–128.
 54. Whittaker, R.H., 1960. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological Monographs 30, 279–338.
 55. Wilsey, B.J., 2010. An empirical comparison of beta diversity indices in establishing prairies. Ecology 91, 1984–1988.
 56. Yao, A.R. 1998. Molecular biology of salt tolerance in the context of whole plant physiology. J. Exp. Bot. 49: 915-929.
 57. Zare Chahouki, M.A., Jafari, M., Azarnivand, H., 2008. Relationship between species diversity and environmental factors in the Poshtkouh Rangeland Vegetative of Yazd Province. Iranian Journal of Natural Resources 78, 191-199.