دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1394 
بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس‌شده بر جوانه‌زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis)

صفحه 45-56

عباس باقری؛ محمد جعفری؛ امین الله باقری فرد؛ علی اشرف جعفری؛ گودرز باقری فرد