بررسی تأثیر عناصر مهم غذایی خاک بر رویش و پراکنش گونه Stipagrostis pennata در منطقه بیابانی سبزوار

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشکده مرتع و ابخیزداری

چکیده

 احیای پوشش گیاهی و بهره‌برداری از منابع گیاهی گونه‌های شاخص مناطق بیابانی، مستلزم شناخت دقیق ویژگی‌های خاک و ارتباط آن با گیاهان این مناطق است. گونۀ Stipagrostis pennata از گونه‌های شاخصی است که در بخش ماسه‌زاری منطقۀ خشک دشت سبزوار گسترش یافته است. در این تحقیق، تأثیر عناصر مهم غذایی خاک بر تراکم، تولید گیاهی و تاج پوشش این گیاه در این منقطۀ بیابانی بررسی شده است. ابتدا چهار سایت مطالعاتی (به مساحت ۶۰۰ هکتار) در منطقه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌برداری سیستماتیک- تصادفی و با قرار دادن ترانسکت در سایت‌ها، نمونه‌برداری از خاک در دو عمق 0 تا 30 و 30 تا 60 انجام گرفت و در آزمایشگاه خاک، مقادیر N ، P،K ، C، Na، Ca و Mg اندازه‌گیری شد؛ سپس داده‌های به‌دست‌آمده همراه با اطلاعات و یادداشت‌های فاکتورهای مهم رویشی گیاه (تراکم، تولید گیاهی و تاج پوشش)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر رابطۀ مستقیم بین میزان تولید و عنصر نیتروژن خاک در سطح معنی‌دار 0/05 است و این بدان معناست که در گیاه مورد مطالعه، با افزایش مقدار نیتروژن خاک، میزان تولید گیاهی افزایش پیدا می‌کند. همچنین نتایج رگرسیون بین تاج پوشش و مقدار عنصر کلسیم خاک، نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ مستقیم در سطح معنی‌دار 0/05 بین عامل رویشی تاج پوشش گیاه و فاکتور خاکی عنصر کلسیم بود. در سایر عناصر خاک، رابطه معنی‌داری با خصوصیات رویشی این گیاه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Effected of Important Nutrient Elements in Soil of Vegetative characteristics of Stipagrostis pennata in the desert plain of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi Delbari 1
  • vahed bardi Sheikh 2
  • nader biroodian3 2
چکیده [English]

The protection and improvement of natural resources especially for desert vegetation need a comprehensive recognition of natural resources and relationship on Soil characteristics. One of the most important species growing in sabzevar desert is Stipagrostis pennata and in the current research the relationship between the physicochemical properties of the soils and growth characteristics of the S. pennanta including density, canopy cover and amount elements of soil have been studied in the land. A random systematic design has been applied in 4 sites called A, B, C, and D within a distincthabitat of S. pennanta. Soil samples have been taken from 2 depths (0 - 30 cm) and 30-60 and prop Hon of clay, silt and sand content, amount of N, P, K, C, Na, Ca and Mg have been determined in a soil lab. The soil physico–chemical and plant growth data have been analyzed through statistical methods using the SPSS software. Further finding of this study show that the growth characteristics of S. pennanta such as density, canopy cover and forage production rarely depend on soil chemical properties but there is a statistically significant positive correlation between the canopy cover and amount of Ca. This has been shown by higher canopy cover in site B which has higher Ca..The results show that there is direct relationship between the amount of nitrogen and growth properties off of Stipagrostis pennata and other elements of the soil was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient Elements in Soil
  • Sabzevar sand plain
  • S. pennanta