بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس‌شده بر جوانه‌زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis)

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه تهران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی

4 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

5 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی مغناطیسی کردن آب شور، آب معمولی و بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی گونه‌ی آتریپلکس در آزمایشگاه دانشگاه یاسوج سال1390 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملأ تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل فاکتور آب مغناطیسی در پنج سطح (صفر، 2/5، 5، 7/5 و 10 کیلوگوس)، شوری در چهارسطح (صفر، 100، 200 و 400 میلی‌مولار کلرید سدیم و کلرید کلسیم به نسبت یک به یک) و دو نوع بذر (مغناطیس شده و بدون مغناطیس) با چهار تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در اکثر صفت اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد وجود دارد، و برای وزن گیاهچه درسطح 5 درصد اختلاف معنی‌دار است. به‌طوری‌که شدت میدان مغناطیسی 7/5 کیلوگوس بیشترین اثر را بر آب شور داشت و افزایش اندازه پارامترهای اندازه‌گیری شده را نشان داد. تأثیر متقابل شوری و بذر مغناطیسی بر خصوصیات سرعت جوانه‌زنی و وزن گیاهچه و بنیۀ بذر اثر معنی‌داری مشاهده شد. در بین تیمارهای مغناطیس‌شده بر بذور، سطح شدت 7/5 کیلوگوس نسبت به دیگر تیمارها عملکرد بهتری را از خود نشان داد. تأثیر متقابل آب و بذر مغناطیسی در گونۀ آترپیلکس در اکثر صفات مورد مطالعه، در سطح یک درصد معنی‌دار بود. در کل می‌توان بهترین تیمار را از نظر تأثیر بهتر بر پارامترهای اندازه‌گیری‌شده، تیمار مغناطیس با سطح شدت 7/57 کیلوگوس دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salt water and magnetic water on germination Atriplex (Atriplex lentiformis)

نویسندگان [English]

  • Abbas bagheri 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Aminallah Bagherifard 3
  • Aliashraf Jafari 4
  • Goodarz bagherifard 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of magnetizing fresh and saline water and seed on Atriplex lentiformis seed germination. This study was done in 2011 at the Yasuj University Lab and the study followed completely randomized factorial design. The treatments were as follows: water factor at 5 levels ( 0, 2/5, 5, 7/5 and 10 KGauss) salinity at four levels (0, 100, 200 ,and 400 mM sodium chloride and calcium chloride with proportion of one-one), and two types of seed (with normal and magnetized seeds ) with four replications.  The results of variance analysis revealed that there was a significant difference at at 0/01 for most of properties and for seeding weight the significant difference was shown at 0/05 level. The results also indicated that magnetic field level of 7.5 K Gauss was the most effective on saline water and it increased the figures of measured parameters. It showed that salinity and magnetized seed mutual interaction effect had significant difference on germination speed, seeding weight, and seed vigor properties. Among magnetized seed treatments, 7/5 K Gauss had a better performance in comparison with other treatments.  There were significant differences among mutual interaction of water and magnetized seed of Atriplex lentiformis at 0/01 level in most studied properties. In general, it can be concluded that treatment of magnetized at 7/5 K Gauss is the most effective treatment in terms of effect on measured parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex
  • Germination percent
  • Salinity
  • Kilo Gauss
  • Magnetic field