بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعۀ موردی: طرح‌های بیابان‌زدایی عمرانی گناباد و چاه‌گوجی مه‌ولات)

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

2 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

چکیده

یکی از روش‌های بیولوژیکی تثبیت شن‌های روان و احیای اراضی بیابانی، نهال‌کاری در عرصه‌های لخت و بدون پوشش با گونه‌های مناسب و مقاوم به شرایط خشک است. ازجمله گیاهانی که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گیاه آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) است. با توجه به اینکه در مناطق خشک استقرار موفق گیاه شرط اول موفقیت احیای منطقه است و ازآنجاکه بستر کشت اولین محلی است که نهال جوان در عرصه طبیعی با آن مواجه می‌شود، در این پژوهش تأثیر فاکتورهای خاکی بر استقرار نهال آتریپلکس کانسنس در دو منطقۀ عمرانی از شهرستان گناباد و چاه‌گوجی در شهرستان مه‌ولات مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های اندازه‌گیری‌شده از شاخص‌های گیاهی (قطر یقه، حجم تاش پوشش، تولید...) و خاکی (EC ،Ph، نیتروژن، کربن، بافت و...) در هر منطقه به‌وسیلۀ نرم‌افزار Minitab از طریق آزمون t دو نمونه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد پارامترهای خاک شامل افزایش درصد اشباع خاک، کاهش pH خاک و افزایش میزان کربن و نیتروژن بستر کشت کنتورفارو و EC پایین در بستر کشت حاصل از چاله پرشده از ماسه و نیز بافت ریزدانه در دو نوع کشت، باعث بهبود رشد آتریپلکس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soil properties on the growth of Atriplex Atriplex canescens (Case study: desertification designs of Omrani Gharbi of Gonabad city and Chah Goji of Mah'velat city)

نویسندگان [English]

  • manije mahdizadeh 1
  • ali golkariyan 1
  • kamalodin naseri 1
  • ali asghar talebanfard 2
چکیده [English]

One of the methods of biological sand dune stabilization and reclamation of desert, Planting resistant species in areas of bare and covered with dry conditions. One of the plants used for the purpose of is Atriplex canescens . Considering that the successful establishment of plants in arid regions is a prerequisite for the success of the restoration area and since the medium first is where the young seedlings in the field of natural encounters, Therefore, the effect of soil factors on the establishment of Atriplex canescens research in in two planted areas with Atriplex in Omrani Gharbi of Gonabad city and Chah Goji of Mah'velat city. Data Measurements of vegetation (Crown diameter, canopy volume, production&…) and soil parameters (EC، pH , Nitrogen, carbon, texture &…) in each region was evaluated by Minitab software with two-sample t-test .The results of this study showing, soil parameters, including increasing soil Saturation percentage, reducing soil reaction and increase the amount of carbon and nitrogen in furrow cultivation and low electrical conductivity in the hole is filled with sediments and fine-grained texture in two types of cultivation can improve the growth of Atriplex. As well as soil saintly does not effect on the viability of this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedling establishment
  • desertification designs t
  • Atriplex canescens
  • Omrani
  • Chah Gogi