تعیین سهم نسبی عوامل خاکی اثرگذار بر حضور گونه‌های مهاجم منطقۀ لشگردر با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه ملایر

چکیده

از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد گیاهان، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است و با توجه به ‌اینکه در مناطق مختلف حتی با فاصله اندک از هم، نوع خاک بسیار متفاوت است، بررسی تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک امری لازم است. در این مطالعه سهم عوامل خاکی مؤثر بر حضور گونه‌های ناخواسته و مهاجم منطقۀ لشگردر در استان همدان بررسی و تعیین شد. نمونه‌برداری به‌صورت سیستماتیک- تصادفی در 4 سایت معرف شناسایی‌شده طی پیمایش صحرایی منطقۀ مورد مطالعه صورت پذیرفت. بدین منظور مجموعاً 45 پلات 3 مترمربعی انداخته شد، در هریک از پلات‌ها فاکتورهای درصد تاج پوشش و حضور هریک از گونه‌های موجود ثبت شد. از هر پلات در دو عمق 10-0 و 30-10 سانتی‌متری نمونۀ خاک به میزان لازم و استاندارد برداشت شد. سپس فاکتورهای بافت خاک، هدایت الکتریکی، مادۀ آلی، کربن آلی، میزان اسیدیته، درصد ازت و سدیم و پتاسیم در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. اطلاعات و داده‌های صحرایی به‌دست‌آمده مرتب‌سازی و در نرم‌افزارExcel 2007 وارد و تنظیم شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه انجام شد. با استفاده از این رگرسیون، رابطۀ بین درصد پوشش نسبی گونه‌های ناخواسته به‌عنوان متغیر وابسته و عوامل خاکی به‌عنوان متغیر مستقل در نرم‌افزار Minitab 16 بررسی شدند. نتایج نشان داد که در هر سایت، فاکتورها و عوامل خاکی متفاوتی در حضور و پراکنش گونه‌های ناخواسته نقش داشته‌اند. به‌طور کلی سهم عوامل خاکی در بیان تغییرات پوشش گیاهان مهاجم منطقه، تنها 32 درصد است که از بین این عوامل سهم عامل بافت خاک نسبت به سایر فاکتورها بیشتر و تعیین‌کننده‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the relative contribution of soil factors effecting the presence of invasive species Lashgardar using multiple regression analysis

نویسندگان [English]

  • fariba Aslani 1
  • hamid niknahad 1
  • bakhtiar fattahi 2
  • moosa Akbarlou 1
1
2
چکیده [English]

Soil physical and chemical properties are the most important factors affecting plant growth Considering variability of soil properties in different areas, investigation on their effects on the plant growth is important, therfore, in this study the contribution of soil factors affecting the unwanted and invasive species in Lashgardar region at Hamedan province was investigated. Sampling was performed by Systematic – randomize method in 4 key areas and totally 45 plots were established (The key areas were identified by field survey and each plot had 3m2 area). In each plot, the percent of canopy cover and density of studied species were measured and two soil samples were taken from depths of 0-10 and 10-30 cm. Soil factors including pH, EC, percentage of nitrogen, percentage of organic matter, and soil texture were determined in laboratory. Data analysis was performed using multiple regression analysis. The results demonstrated that only 32 percernt of vegetation changes occur because of soil properties and soil texture has the gratest effect between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invasive Species
  • Soil Characteristics
  • Multiple Regression Analysis
  • Lashgardar