بررسی کشت مخلوط و تک‌کشتی چهار گونه‌ی مرتعی در منطقه نیمه خشک گنبد کاووس

نویسندگان

دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

به‌منظور مقایسه عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط و خالص چند گونه‌ی مرتعی در منطقه نیمه خشک گنبد کاووس، آزمایشی در سال 1391-92 انجام شد. الگوی کاشت (تیمار‌ها) در 5 سطح و شامل کشت خالص Festuca ovina L.، Festuca arundinacea Schreb، Medicago scutellata L، Agropyron elongatum Jose و کشت مخلوط چهار گونه به نسبت 25 درصد از هر یک بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه با 01/2018 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مخلوط و کمترین عملکرد با 96/416 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار F. ovina بود. بیشترین عملکرد بذر با 34/969 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار M. scutellata بود. مقایسه میانگین تیمارهای الگوی کاشت نشان داد که حداکثر ماده خشک قابل هضم در تیمار کشت خالص M. scutellata با 45/64 درصد و حداقل این صفت نیز مربوط به تیمار کشت خالص A. elongatum با 54/49 درصد مشاهده شد. بیشترین درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب متعلق به تیمار کشت خالص M. scutellata با 18/13 درصد و A. elongatum با 07/6 درصد حداقل این مقدار را دارا بود. حداکثر پروتئین خام مربوط به تیمار کشت خالص M. scutellata با 55/20 درصد و حداقل این صفت مربوط به تیمار کشت خالص F. ovina با 83/11 درصد بود. حداکثر فیبر خام مربوط به تیمار A. elongatum با 39/46 درصد و حداقل آن مربوط به تیمار کشت مخلوط با 32/37 درصد بود. نسبت برابری زمین (بر اساس وزن علوفه خشک) برای گونه‌های مورد بررسی برابر با 18/1 ، یعنی LER>1 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Pasture Species in Intercropping and Monoculture in Semi-Arid of Gonbad-e- kavous

نویسندگان [English]

  • Hezbolah Pour Golestani
  • Majid Mohammad-Esmaeili
چکیده [English]

In order to evaluate and compare the yield of mixed and pure range land species, this research was carried out of semi-Arid of Gonbad Kavous. The plan was designed complete Blok with three replications in crop year of 2012-2013. The treatments were with 5 levels of monoculture planting pattern included, Festuca ovina L, Festuca arundinacea Schreb, Medicago scutellata L, Agropyron elongatum Analysis of variance showed that planting pattern in forage yield and seed yield have significant effects (1%) Results showed that the highest yield was in mixed cultures by 2018.01 kg/ha and lowest yield by 416.96 kg/ha. The highest seed yield was 969.34 kg/a for M. scutellata. Comparison of means treatment showed that maximum of dry matter digestibility was for M. scutellata and cultures treated by 64.45 percent and at least some of traits of pure treatments by 49.54 percent (A. elongatum). The highest percentage of water soluble carbohydrates from pure cultures treated with M. scutellata 13.8 percent and minimum value of A. elongatum with 6.07 percent. Maximum crude protein was for M. scutellata pure cultures treated by 20.55 percent and minimum attribute the F. ovina monoculture treated with 11.83 percent. Maximum crude fiber was for A. elongatum with 46.39 percent and minimum treatment was for mixed cultures with 37.32 percent. Comparison of means treatment showed that ash forage cropping patterns to pure cultures of F. arundinacea treated with 9.83 percent and at least some of the traits of pure cultivation treatments of M. scutellata with7.45 percent, Land equivalent ratio (dry matter basis) for the species equivalent of 1.18 of the LER> 1 indicates that the result has been a mixed culture is better than in pure culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid-zone
  • mixed cultures
  • pure cultures
  • Yield