دوره و شماره: دوره 11، شماره 34، خرداد 1401 
تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

صفحه 113-126

10.22052/deej.2021.11.34.1

عباسعلی ولی؛ هادی زارع پور؛ حمید قربانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ سیدحسن علوی نیا


تحلیل فراوانی و شدت وقوع سیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوزۀ معرف امامه

صفحه 127-141

‎10.22052/deej.2021.11.34.59

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره