دوره و شماره: دوره 11، شماره 9 انگلیسی، مرداد 1402 
Investigating the effects of human activities and climate change on land degradation and Jazmurian wetland dryness

صفحه 32-15

سعید برخوری؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ حامد اسکندری دامنه؛ هادی اسکندری درمنه؛ فرزانه قادری نصب


Developing a Framework for Ecosystem Health Assessment in Arid Lands based on the CVOR Model: A Case Study of Abarkuh, Iran

صفحه 66-49

محمد حسین دادخدایی؛ پرستو پریوری؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ احد ستوده؛ علی زارع