مقایسۀ پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح‌شده در تعیین غنای گونه‌ای مراتع طالقان

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

استانداردسازی، تکنیک نمونه‌گیری برای اندازه‌گیری تنوع پوشش گیاهی نیازمند به مشارکت و ارزیابی درازمدت روند غنای گونه‌ای گیاهان آوندی است. با توجه به اینکه میزان غنای گونه‌ای برآوردشده با روش‌های مختلف تحت تأثیر اثر متقابل شکل و فاصله پلات‌ها تغییر می‌کند، و همچنین به‌سبب اهمیت مطالعۀ غنای گونه‌ای در مباحث اکولوژیک، ارائه یک طرح پلات که بتواند میزان غنای گونه‌ای را به واقعیت نزدیک کند، دارای اهمیت است. در این تحقیق، دو روش نمونه‌گیری پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح‌شده را ایضادر تیپ‌های پوشش گیاهی علفزار و بوته‌زار در مراتع طالقان مقایسه کردیم. نتایج این تحقیق نشان داد اختلاف معنی‌داری بین دو روش تعین غنای گونه‌ای برای تیپ‌های رویشی علفزار و بوته‌زار وجود داشت، و طرح پلات ویتاکر اصلاح‌شده به‌طور معنی‌داری (P<0/05) دارای ارزش غنای گونه‌ای بیشتری در زیر پلات‌های 1 مترمربعی، 10 مترمربعی و 100 مترمربعی بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Whitaker plot and Modefied–Whittaker plot in determining species richness of rangeland Taleghan

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ali Dianati Tilaki 1
  • Saeeideh Ebrahimi Azandaryani 1
  • Hosein Azarnivand 2
  • Hamid Reza Naseri 2
چکیده [English]

A standardized sampling technique for measuring plant diversity is needed to assist in resource inventories and for monitoring long-term trends in vascular plant species richness.With considering to the estimated richness amount (via different methods) are changing influenced by interaction of plot distance and shape, and also, presenting of a plot design (that can be near to reality) is important due to the studing of species richness in ecological concepts. In this research, we compared the two sampling methods, Whittaker plot and Modified Whittaker plot in grassland and shrubland vegetation types in Taleghan rangeland of Iran. The result of this study showed that there is a significant difference between the two methods in determining species richness for grassland and shrubland vegetation types in Taleghan rangelands. The Modefied Whittaker design often returned significantly higher (P< 0.05) species richness values in the 1 m2, 10 m2 and 100 m2 sub-plots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Whittaker plot
  • Modefied Whittaker plot
  • Species richness
  • Taleghan rangelands
Jafarian Jelodar Z., 2003, Maping of vegetation by using geomorphological and physiographical unites in Taleghan region, University of Tehran, 130p. 2. Mesdaghi M., 2001, Analysis of Vegetation, Jehad Daneshgahi of Meshhad, 287 p. 3. Mesdaghi M., 2003, Range Management in Iran, Astan Ghods Razavi, 334 P. 4. Mesdaghi M., 2005, Vegetation Ecology, Jehad Daneshgahi Mashhad, 187 P. 5. Anderson P.M.L., and Hoffman M.T., 2007. The impacts of sustained heavy grazing on plant diversity and composition in lowland and upland habitats across the Kamiesberg mountain range in the Succulent Karoo, South Africa. Journal of Arid Environments 70: 686–700. 6. Barnett D.T., and Stohlgren T.J., 2003. A nestedintensity design for surveying plant density, Biodiversity and Conservation 12: 255-278. 7. Herrick J.E., Mattocks M., Toledo D., Van Zee J., 2009, Comparison of three vegetation monitoring methods: Their relative utility for ecological assessment and monitoring, Ecological indicators, 9(1001-1008). 8. Keely J.E., And Fotheringham C.J., 2005. Plot Shape Effect on Plant Species Diversity Measurements. Journal Of Vegetation Science, N.16, 249-256pp. 9. Shmida A., 1984. Whittaker's Plant Diversity Sampling Method. Israel Journal of Botany, N.33, 41-46pp. 10. Stohlgren T.J., Falker M.B., And Schell L.D., 1995. A Modified-Whittaker Nested Vegetation Sampling Method, Vegetation (Plant Ecology), N.117, 113-121pp. 11. Stohlgern T.J., Kelly A.B., And Yuka D., 1998. Comparison of Rangeland Vegetation Sampling Techniques In The Central Grasslands, Journal Of Range Management, N.51, 164-172pp. 12. Zar J., 1999. Biostatistical Analysis, 4th Edition, Prentice-Hall International Inc. 235p.