کلیدواژه‌ها = شوری
اثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون‌گراس (Cymbopogon citratus)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 27-38

10.22052/deej.2021.10.33.21

محمودرضا تدین؛ غلامرضا نظرنژاد؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ عبدالحمید حاجبی


بررسی تغییرات فصلی میزان فرونشست نمک از غبار در شمال دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 33-44

10.22052/deej.2018.7.20.11

علی محمد قائمی نیا؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فرهاد دهقانی


بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس‌شده بر جوانه‌زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis)

دوره 4، شماره 8، آذر 1394، صفحه 45-56

عباس باقری؛ محمد جعفری؛ امین الله باقری فرد؛ علی اشرف جعفری؛ گودرز باقری فرد


بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 1-10

سمیه حیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبرفردوئی


تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 29-36

احمد نوحه گر؛ فاطمه ریاحی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسن وقارفرد