تاثیر پرایمینگ و کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه قیچ (Zygophyllum atriplicoides)

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

به منظور بررسی پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچۀ قیچ، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. عامل اول پرایمینگ شامل سالسیلیک اسید در سه سطح (300،200،100 میلی‌گرم بر لیتر)، جیبرلیک اسید در سه سطح (500،250،125ppm )،اسکوربیک اسید در سه سطح (300،200،100 میلی‌گرم بر لیتر) و آب مقطر به عنوان شاهد و عامل دوم تنش شوری در شش سطح (0، 2/0، 4/0، 8/0، 2/1، 6/1 مول بر لیتر) بود. صفات مورد ارزیابی شامل تعیین سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، طول گیاهچه و تعیین شاخص بنیۀ بذر بود. نتایج نشان داد که تنش شوری تأثیر بازدارنده‌ای بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر قیچ داشت. همۀ محرک‌های شیمیایی باعث افزایش خصوصیات جوانه‌زنی این گیاه شدند. همچنین اثر متقابل تیمار‌های مورد آزمایش نشان داد که در کلیه سطوح تنش شوری غلظت ppm 250 جیبرلیک اسید، بیشترین تأثیر را بر افزایش خصوصیات جوانه‌زنی این گیاه داشت. می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که پرایمینگ بذر توسط جیبرلیک اسید می‌تواند باعث مقاومت بذر گیاه قیچ در مرحلۀ جوانه‌زنی در مناطق مستعد تنش شوری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of priming and sodium chloride on the germination and seedling growth of Zygophyllum atriplicoides

نویسندگان [English]

  • shahnaz rafatpoor
  • alireza shahriari
چکیده [English]

Seed priming is a common way to increase the speed and uniformity of germination under Under stress and non-stress conditions. The aim of this study was to investigate the effects of different levels of gibberellic , salicylic and ascorbic acid on improvement of germination indices of Zygophyllum atriplicoides under salt stress in laboratory Chemical stimulators used in this study include: 3 levels of gibberellic acid (125, 250 and 500 ppm), 3 levels of salicylic acid (100, 200 and 300 mg/l), 3 levels of salicylic acid (100, 200 and 300 mg/l) and 5 levels of salinity treatment (0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 m/l). Factorial test in the completely randomized design with four treatments was used to analyse data.. Results indicated that salt strees had inhibitive effect on germination and early seedling growth of Zygophyllum atriplicoides. Early seedling growth of Z. atriplicoides increased by pretreatment of seeds in chemical stimulators. Also tested the interaction of treatment showed that salinity levels and the greatest impact on increasing concentrations of gibberellic acid ppm250 germination characteristics of this plant. It can be concluded that seed priming seeds by gibberellic acid can cause resistance to the stage germination Z. atriplicoides salinity prone areas .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zygophyllum atriplicoides
  • priming
  • Germination
  • Salinity
  • stress