مقایسه اثرات تنش شوری روی تولید و پنجه‌زنی سه گونه مرتعی شور روی در اکوسیستم‌های بیابانی Puccinellia distans، Aeluropus littoralis وAeluropus lagopoides

نویسنده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس- گنبد کاووس- ایران

چکیده

ارزیابی گونه­های مرتعی از نظر تحمل به شوری جهت احیاء مراتع شور و تولید علوفه در اکوسیستم­های بیابانی ضروری است. هدف این تحقیق  بررسی اثرات تنش شوری بر روی تولید سه گونه مرتعی است. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 7 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل گونه در سه سطح (Aeluropus lagopoides, Aeluropus littoralis, Puccinellia distans) و شوری در 8 سطح (0، 50، 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلی­ موس بر سانتی­متر مربع) بود. جهت شور شدن خاک، آبیاری با غلظت‏های مختلف شوری با افزودن ترکیبی از نمک­های Nacl، Cacl2 و Mgcl2  به نسبت 1، 3 و 5 در 8 غلظت شوری به آب مقطر تهیه گشت و تدریجا به خاک گلدان­ها تا زمان اشباع کامل افزوده گردید. پس از اطمینان از میزان غلظت­های متفاوت شوری خاک، یک گیاهچه در هر گلدان کشت شد. نتایج نشان داد که تعداد پنجه ­ها، ماده خشک اندام­های زمینی، ماده خشک اندام ­های هوایی و ماده خشک کل به طرز معنی­داری تحت تاثیر شوری قرار گرفت. مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش شوری تعداد پنجه­ها، ماده خشک اندام­های زمینی، ماده خشک اندام­ های هوایی و ماده خشک کل کاهش می­یابد. نتایج همچنین نشان می­دهد که وزن ماده خشک کل در گونه­های مورد مطالعه در تیمار شاهد در مقایسه با تیمار شوری 50 میلی­موس حداقل دو برابر و در مقایسه با تیمارهای شوری دیگر چند برابر بوده است. نتایج نشان داد که گونه P. distans  به عنوان یک گونه با تحمل در برابر تنش شوری و گونه­ های A. littoralis و A. lagopoides  به عنوان دو گونه مرتعی با تحمل متوسط در برابر تنش شوری می­توانند مطرح باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Salinity Stress on Production and Tillering of Three Rangeland Species in Dessert Ecosystem Puccinellia distans, Aeluropus littoralis and Aeluropus lagopoides

چکیده [English]

In dessert ecosystem, evaluation of range species tolerance to salinity stress is more and more appreciable for saline rangelands reclamation and forage production. The principal goal of this investigation is the effects salinity stress on production and tillering of Aeluropus lagopoides, Aeluropus littoralis, Puccinellia distans. The experiment was carried out In a completely randomized design as factorial in seven replications. The studied treatments were included 8 salinity levels (0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 Mmol) and three range species Puccinellia distans, Aeluropus littoralis and Aeluropus lagopoides. In order to soil salinization, irrigation was prepared by adding a combination of Nacl, Cacl2 and Mgcl2 to ratio of 1, 3 and 5 in 8 salinity levels to distilled water and then gradually was added to pots soils until its complete saturation. After ensuring different soil salinity concentration levels, one plant was planted in per pot. Results showed that a significant difference among tillers number, underground biomass, aboveground biomass and total biomass. Mean comparison of different salinity treatments in studied species indicated that by increasing salinity concentration, tiller number, underground biomass, aboveground biomass and total biomass are increases. Also results showed that total biomass weight in control treatment is twice  of 50 Mmol salinity levels and several than salinities treatment in studied species. Results showed that  P. distans as a tolerant species to salinity stress and  A. littoralis and A. lagopoides as two range species with moderate tolerant to salinity stress can be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • stress
  • Aeluropus lagopoides
  • Aeluropus littoralis
  • Puccinellia distans