تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشکده کشاورزی کرج

چکیده

انتخاب یک روش میان یابی بهینه برای تخمین ویژگی های یک منطقه در نقاط نمونه گیری نشده نقش مهمی در مدیریت داده ها دارد. یکی از شاخص های مهم در بررسی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی هدایت الکتریکی است. هدف ازانجام این پژوهش انتخاب مناسب ترین روش میانیابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی میزان شوری آب های زیرزمینی دشت سرخون می باشد. در این راستا با استفاده از نرم افزار ARC GIS 9.3 نتایج روش های مختلف میانیابی از جمله کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده و روش های معین مانند عکس فاصله (IDW)، تابع شعاعی (RBF)، تخمینگرموضعی (LPI) و تخمین گر عام (GPI) بررسی شد. نتایج نشان داد که روش تابع شعاعی و روش کریجینگ معمولی به دلیل دارا بودن R بالاتر و RMSE و MBE کمتر، روش های قابل اعتمادتری هستند. در نهایت با مقایسه بین 2روش مشخص شد که روش کریجینگ معمولی دارای صحت بیشتری می باشد. (قابل اعتمادتر است) بر این اساس نقشه تغییرات شوری دشت سرخون با روش کریجینگ معمولی تهیه شد و بر مبنای آن آب زیرزمینی دشت سرخون از نظر کیفیت بر اساس دیاگرام شولر در چهار کلاس قابل قبول (5/41درصد)، نامناسب (31/25درصد)، بد(5/22درصد) و موقتا قابل شرب (89/10درصد) قرارگرفته است. همچنین از نظر استفاده برای کشاورزی در دو کلاس مشکل کم تا متوسط (8/64درصد) و مشکل شدید (2/35) قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local Analysis of Groundwater Salinity SARKHON Plain using (GIS)

نویسندگان [English]

  • ahmad nohegar 1
  • fateme riahi 1
  • majid khayat kholghy 2
  • hasan vagharfard 1
1
2
چکیده [English]

Selecting an optimal interpolation method to estimate characteristics of an area of sampling points is not an important role in data management. One of the important indicators of quality of underground water is the electrical conductivity. Purpose of this study to select a suitability interpolation method from to evaluate and analyze the groundwater salinity SARKHON plain. To this appreciate with use ARC GIS software result of interpolation deferent such as conventional (OK), simple Kriging (SK), and certain procedures such as inverse distance weighted (IDW), radial basis function (RBF), estimated (LPI) and (GPI) was used. The results showed that the specific methods for mapping changes in the EC, (RBF) due to higher R and lower RMSE and MBE are more suitable than other methods determined by the method of by Kriging, ordinary Kriging (OK), the RMSE and MBE having higher and lower R is better than other methods. Conclusion Comparing RBF and is OK with the OK method due to the higher and lower RMSE and MBE ratio RBF method was therefore preferred as a method for mapping changes in salinity, SARKHON plain selection is final. The results show that the quality of drinking water, groundwater SARKHON plain on the diagram in its class (41/5 percent), poor (25/31), Bad (22/5%) and temporary potable (10/89 percent) is located. Plain dark gray and quality of groundwater for agricultural use in two class, the problem of low to moderate (64/8%) and (35/2%) severe problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • interpolation
  • Kriging
  • Sholer diagram
  • Sarkhon plain