بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان

نویسندگان

دانشکاه کاشان

چکیده

تأثیر تنش شوری بر روی خصوصیات مختلف رشد و همچنین تجمع یونی گیاه اشنان (Seidlitziarosmarinus L.) با پرورش نهال‌های مربوطه در خاک‌های با تراکم شوری مختلف و در محیط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد با افزایش شوری خاک اکثر پارامترهای رشد به طور فزاینده‌ای کاهش یافت. همچنین افزایش شوری خاک سبب کاهش توده و طول ساقه گیاه مورد بررسی گردید. با قرار گرفتن گیاه اشنان تحت شرایط تنش تجمع یون سدیم به ویژه در برگ فزونی یافت. در حالی که افزایش شوری سبب کاهش یون‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم گردید، سطوح کم و متوسط تیمارهای شوری بیان شده در آزمایش (25/0 و 50/0 درصد نمک بر کیلوگرم خاک خشک) سبب تغییر معنی‌داری بر رشد ریشه و ساقه نگردید. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که شوری اثر معنی‌داری بر تراکم یون‌های منیزیم و پتاسیم در ریشه ندارد. نتایج به دست آمده از اجرای این آزمایش نشان می‌دهد که افزایش تحمل به شوری به طور مشخص با تغییر در پارامترهای رشد و بر هم خوردن تعادل یون‌ها در اندام‌های مختلف گیاه همراه است. براساس نتایج به دست آمده گیاه اشنان می‌تواند سطوح بالای نمک‌های موجود در محیط رویش را تحمل کند اما این تحمل با کاهش و کندی رشد همراه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salt stress on growth characteristics and ion accumulation in saltwort plants (Seidlitziarosmarinus L.)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Heydarnezhad
  • Abolfazl Ranjbarfordoei
چکیده [English]

The effect of salt stress on the growth and ion accumulation in Seidlitzia rosmarinuswas determined by growing plants in soils receiving different percentages of a composed salt. Saltwort (S. rosmarinus) plantswere grown under controlled greenhouse conditions. Growth parameters were progressively declined by increasing soil salinity percentage. Saltwort, a perennial halophyte, exhibits significant reduction in height and biomass under saline stress conditions. Leaf sodium (Na+) content increased when plants were subjected to saline conditions. Such a trend was also observed for color anion (Cl-). On the contrary cations such as Ca+, Mg+ and K+ decreased with increasing in soil salt content. Low levels of salinity (0.25 and 0.5% salt kg dry soil) did not cause substantial inhibition of growth (root and stem) but increasing concentrations of salt induced a progressive decline in fresh and dry weights of the plants. Salt stress induced a significant decrease in leaf (fresh and dry) weight. Significant effects of salinity stress on K+ and Mg+ were not found in roots. Another possible conclusion is that improved tolerance to salt stress may be accomplished by alteration in growth parameters and ion accumulation. Based on achieved findings the tolerant saltwort can be grown in moderately saline soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saltwort
  • Salinity
  • Growth parameters
  • Osmotic potential
  • Ion accumulation