دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1391 
آثار تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی دو گیاه مرتعی Agropyron desertrum و Agropyron elongatum

صفحه 31-38

ام البنَین ابراهیمی؛ مجید محمد اسمعیلی؛ حسین صبوری؛ ابوالفضل طهماسبی