بررسی برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی گونه اسکنبیل هفت‌بندی (Calligonum polygonoides)در شرایط طبیعی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

خشکی به عنوان تأثیر‌‌گذارترین عامل بر رشد و پراکنش گیاهان، از جایگاه ویژه‌ای در اکوسیستم‌های بیابانی برخوردار است. به همین دلیل در این تحقیق، برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی گونه اسکنبیل هفت‌بندی در دو مرحلۀ قبل و بعد از آبیاری، در شرایط طبیعی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که پتانسیل آب در مرحلۀ قبل از آبیاری به طور معنی‌داری بیشتر (منفی‌تر) از مرحلۀ بعد از آبیاری بود.  مقدار پرولین نیز در مرحلۀ قبل از آبیاری با مقدار 1/3 میلی‌گرم بر گرم وزن تر به طور معنی‌داری بیشتر از مرحلۀ بعد از آبیاری بود. بیشترین مقدار قند‌های محلول نیز در مرحلۀ قبل از آبیاری مشاهده شد. این نتایج نشان داد که آبیاری به طور معنی‌داری باعث کاهش پتانسیل آب (منفی کمتر)، مقدار پرولین و قند‌های محلول شد. نتایج همچنین نشان داد که مقدار پتاسیم به طور معنی‌داری بیشتر از مقدار سدیم بود. تفاوت معنی‌داری بین پایه‌های اسکنبیل در مقدار محتوای نسبی آب به دست نیامد و به طور متوسط این مقدار برابر با 32 درصد بود. به طور کلی، نتیجه‌گیری شد که گونۀ اسکنبیل هفت‌بندی با حفظ پتانسیل منفی‌تر آب از طریق تجمع پرولین (همراه با تجمع قند و پتاسیم) و همچنین محتوای نسبی آب بالا می‌تواند بهتر خود را با شرایط محیط سازگاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investugayion of some drought resistance parameters in Calligonum

نویسندگان [English]

  • Asghar Mosleh Arany
  • roya Ehghaghi
  • Hamid reza Azimzadeh
چکیده [English]

Drought is one of most important factors in desert ecosystems that affect plant growth. In this study some of drought parameters in Calligonumpolygonoideswere studied under control and irrigated conditions in natural condition. Results showed significant differences in water potential between control and irrigated conditions. Proline content in control with the amounts of 3.1 mg /gfw was significantly higher than irrigated conditions. The highest amount of soluble sugar also found in the controls. These results showed Irrigation significantly decreased water potential (more positive), proline and total soluble sugar in Calligonumpolygonoides. The amounts of K+ were significantly higher than Na. There are not significant differences in relative water contentbetween stands and in average it was about 32 percent. It is concluded that this speciesadapted to its own habitat and by accumulationof proline, K+ and total soluble sugars regulatesits osmotic potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calligonum
  • Proline
  • Drought
  • Osmotic potential
  • Relative water content
  • Soluble sugar