آثار تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی دو گیاه مرتعی Agropyron desertrum و Agropyron elongatum

نویسندگان

دانشگاه گنبد

چکیده

اثر غلظت‌های مختلف محلول خشکی وشوری بر جوانه‌زنی دو گونۀ Agropyronelongatum و Agropyrondesertrum تحت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. برای اعمال تنش خشکی و شوری به‌ ترتیب، نه سطح پتانسیل اسمزی از مانیتول (تیمار شاهد، 2 بار، 4 بار، 6 بار، 8 بار، 10 بار، 12 بار، 14 بار و 16 بار) و هفت سطح شوری از NaCl (تیمار شاهد، 2 بار، 4 بار، 8 بار، 16 بار، 33 بار و 64 بار) با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی کلیه صفات جوانه‌زنی (طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، وزن ریشه‌چه و ساقه‌چه، بنیۀ بذر و ضریب آلومتری) کاهش می‌یابند. نتایج تجزیۀ واریانس تنش شوری نشان داد که گونۀ Agropyron desertrum با داشتن 100 درصد جوانه‌زنی، بیشترین درصد و همچنین با داشتن 09/6 سانتی‌متر بیشترین طول ریشه‌چه را در تیمار شاهد داشت. مقایسۀ میانگین داده‌ها در بین تیمارهای مورد آزمایش برای تنش خشکی نشان داد که گونۀ Agropyron elongatum با داشتن 53/4 سانتی‌متر ریشه‌چه و 506/4 سانتی‌متر ساقه‌چه، بیشترین طول ریشه‌چه و ساقه‌چه را در تیمار شاهد دارا بود. گونۀ Agropyron elongatum تا حداکثر غلظت شوری و خشکی مقاومت بیشتری از خود نشان داد. در نتیجه با توجه به نتایج کلی حاصل از این تحقیق می‌توان گفت در مرحلۀ جوانه‌زنی، از نظر مقاومت و تحمل به شرایط دشوار شوری و خشکی گونۀ Agropyron elongatum، گونۀ مقاوم‌تری نسبت به گونۀ Agropyrondesertrum می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity and drought stress on germination two spices of (Agropyron elongatum, Agropyron desertrum)

چکیده [English]

The effect of various concentrations of drought and salinity solutions on germination of two species known as Agropyron elongatum and Agropyron desertrum were investigated according to factorial design. This investigation contains three repetitions, nine drought levels (0,2,4,6,8,10,12,14,16), and seven salinity levels (0,2,4,8,16,33,64). 50 seeds of any species were cultivated in Petri dishes on filter papers inside the germinator during each repetition. Test results show that the maximum germination in drought potential of 2 MP in A.elongatum species has been about 62/70 percent and the maximum germination in salinity potential of 0, in A.desetrum species has been 100 percent. As a result, it can be said that , according to the overall results obtained from this study, the A.elongatum species are more resistant against salinity stress and drought stress,than other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed germination
  • Mannitol
  • Salinity Stress
  • Drouht Stress