بررسی روند تغییرات زمانی سطح ایستابی آب های زیرزمینی در یک زیست بوم خشک(مطالعه موردی: آبخوان دشت آسپاس)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب های سطحی موجب استفاده بیشتر از منابع آب زیرزمینی شده است. سطح ایستابی در آب‎های زیرزمینی به دلیل شرایط آب و هوایی و دخالت‎های انسانی، همواره در حال نوسان بوده است. بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه‏ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق، روند تغییرات سطح ایستابی آبخوان دشت آسپاس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده‏های ماهانه سطح آبزیر زمینی30 حلقه چاه‏ مشاهده‏ای و پیزومتری دشت برای نشان دادن نوسانات آبزیر زمینی در طی دوره آماری (1381ـ1388) استفاده شد و با به کارگیری دو آزمون غیر پارامتری من - کندال و اسپیرمن، وجود روند معنی‏دار برای سری‏های زمانی ماهانه و سالانه در سطح معنی‏داری 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خط روند با استفاده از روش تخمین‏گر سن محاسبه شد. نتایج نشان داد که در همۀ ایستگاه‏ها (به جز ایستگاه‏های پهلوانی کنار زهکش و حاجی‌آباد کنار رودخانه، بابایی، کناس‌ـ سفلی و کناس سفلا) تراز آب زیرزمینی دارای روند منفی است. آزمون من‌ـ کندال نشان داد که نزدیک به 83 درصد ایستگاه‌ها دارای روند منفی معنی‎دارند. بررسی شیب خط روند نشان داد که به طور متوسط تراز آب زیرزمینی دشت آسپاس 5/73 سانتی‏متر در سال افت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of changes temporal in the water table of groundwater in an arid ecosystem (Case Study: Aspas Aquifer)

نویسندگان [English]

  • bahram choubin
  • arash malekian
  • hamidreza gharechaei
چکیده [English]

In arid and semi-arid ecosystems shortage of surface water has led to a greater use of groundwater resources. Water table in groundwater due to climate and human intervention is always fluctuating. Assessing change groundwater resource in planning and sustainable management of water resources in each region has of great importance. In this study were investigated changes of water table in the plain aquifer Aspas. For this purpose monthly data of 30 well of groundwater observation to demonstrate groundwater fluctuations in statistics course (2002_2009) was used and using nonparametric tests Mann - Kendall and Spearman significant trend for monthly and annual time series were evaluated at a significance level of 95%. For each series, the slope of trend line was computed using Sen's Estimator method. The results showed that in all stations (except stations Pahlevani side drainage and riverside Hajiabad, Babai, kenas - sefli and kenas sefla) groundwater level has a negative trend. Mann - Kendall showed that nearly 83 percent of stations have negative significant trends. Investigate slope of trend line in the Aspas plain shows that water table declined 73.5 centimeter in each year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Table
  • Mann - Kendall test
  • Spearman test
  • Aspas plain