بررسی تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گونه یونجه یکساله (Medicago scutellata, Medicago polymorpha)

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه تهران

چکیده

شوری، یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است که رشد و تولید گیاه را در مناطق خشک محدود می‌کند. استفاده از گونه‌های مرتعی مقاوم به شوری در امر اصلاح و توسعۀ مراتع  به‌ویژه در مناطق خشک، دارای اهمیت فراوانی است. با توجه به اهمیت یونجه‌های یک‌ساله در امر احیا و توسعۀ مراتع و عدم اطلاعات کافی از شناخت میزان مقاومت این گونه‌ها در برابر تنش شوری، این مطالعه به منظور بررسی تحمل یونجۀ یک‌ساله  M. scutellata و M. polymorpha به تنش شوری در مرحلۀ جوانه‌زنی انجام شد. در مرحلۀ جوانه‌زنی برای ایجاد تنش شوری از سدیم کلرید (Nacl) با سطوح شوری ( 0 [آب مقطر]، 25/0، 50/0، 75/0، 1 و 25/1 مگاپاسکال) استفاده شد. مؤلفه‌های جوانه‌زنی شامل درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشد گیاهچه شامل طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه و نسبت بین آن‌ها تحت شرایط تنش شوری مورد بررسی قرارگرفته شد. نتایج نشان داد در مرحلۀ جوانه‌زنی با افزایش غلظت‌های شوری درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی، طول و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه در هر دو گونه کاهش یافتند. همچنین اختلاف معنی‌داری از نظر درصد جوانه‌زنی، وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه در برابر تنش شوری بین گونه‌ها نیز مشاهده شد. در این تحقیق با افزایش سطوح مختلف تنش شوری، درصد جوانه‌زنی کاهش می‌یابد. این مقدار کاهش در گونۀ M. scutellata از تیمار شاهد تا تیمار25/1 مگاپاسکال Nacl کاهش 99 درصد بود. در گونۀM.polymorpha   کاهش  96 درصدی در غلضت 25/1 مگاپاسکال نسبت به شاهد مشاهده شد. نتایج نشان داد که گونۀ M. polymorphaنسبت به گونۀ  M. scuteellataدر مرحلۀ جوانه‌زنی، در برابر تنش شوری مقاوم‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salinity on germination and seedling growth of two species of annual medicse (Medicago scutellata, Medicago polymorpha)

چکیده [English]

Salinity is one of the main osmotic stresses on growth and production of plants in arid limit. The use of salt endurance species in the restoration and development rangelands , particularly in arid is very important.Given the importance of annual medics in the restoration and development rangeland and the low awareness level of understanding of this species to salinity, This study aimed to evaluate the endurance to salinity during germination were annual medics. Salinity at the germination stage for the creation of Sodium chloride (Nacl) and salinity (0 (control), 0/25, 0/5, 0/75, 1 and 1/25 MPa) was used. Components, including germination percentage, speed and uniformity of germination and seedling growth components, including the shoot and root Length , dry weight root and shoot And their ratio under salt stress was being investigated. The results showed that with increasing concentration of salt in the germination percentage, speed and uniformity germination shoot and root Length and dry weight decreased in both species. The significant differences in the percentage of germination, root and shoot dry weight in salinity were observed amongspecies. In this study, the increased levels of salinity, germination percentage decreased with the decrease in the value of M. scutellata the control treatment to 1/25 MPa Nacl treatment was reduced by 99 percent. M. polymorpha reduction of 96% in comparison to the control was observed in 1.25 MPa. The results showed that the species M. polymorpha and M.scuteellata is more resistant to salinity at the germination stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • components germination
  • seedling growth parameters
  • Medicago scutellata
  • Medicago polymorpha