کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت روانسر ـ سنجابی تحت سناریوهای اقلیمی CIMP5

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 71-84

‎10.22052/deej.2023.248647.1001

میلاد سلطانی؛ کریم سلیمانی؛ خلیل جلیلی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ فاطمه شکریان


بررسی روند مکانی و زمانی دما و بارش حدی در حوزۀ آبخیز کرخه

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 1-14

10.22052/deej.2021.10.32.1

حمید رحیمیانی ایرانشاهی؛ حمید رضا مرادی؛ خلیل جلیلی