بررسی تغییرات برخی متغیرهای اقلیمی تحت شرایط اقلیم آتی در یک منطقۀ نیمه‌خشک

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران

10.22052/deej.2021.10.30.41

چکیده

تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن، بزرگ‌ترین معضل قرن بیست‌ویکم به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک است که همواره با چالش کم‌آبی و گرمای شدید روبه‌رو هستند. بر این اساس مشخصۀ وقوع پدیدۀ تغییر اقلیم، کاهش بارش‌ها، افزایش درجه‌حرارت و افزایش وقوع پیامدهای حدی اقلیمی در آینده است که با توجه به ویژگی‌های جوامع و محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهای زیان‌باری به همراه داشته باشد و وقوع چنین امری مشکلی اساسی خواهد بود. در تحقیق حاضر به‌منظور برآورد داده‌های دما و بارش دوره‌های آتی ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، از مدل گردش عمومی جو CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6،RCP4.5  و RCP8.5 و مدل SDSM برای ریزمقیاس‌نمایی داده‌های خروجی استفاده شد. ارزیابی عملکرد مدل در پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی بر اساس شاخص‌های ارزیابی در دورۀ 1961ـ۲۰۰۵ نشان‌دهندۀ عملکرد ضعیف تا بالای مدل در برآورد متغیر بارش (39/0R2=، 73/4،RMSE= 23/0-Ns=) و عملکرد قابل قبول مدل در برآورد متغیر دما (98/0R2=، 42/2RMSE=، 93/0Ns=) می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بارش در دورۀ ۲۰۲۰ـ۲۰۴۹ نسبت به دورۀ مشاهداتی 1961ـ۲۰۰۵ تحت سناریوی RCP4.5 افزایش و تحت دو سناریوی  RCP2.6و RCP8.5 دارای یک روند کاهشی می‌باشد. بارش در دورۀ ۲۰۵۰ـ۲۰۶۹ نسبت به دورۀ مشاهداتی تحت سناریوی RCP2.6 کاهش و تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 افزایش داشته است. همچنین در دورۀ ۲۰۷۰ـ۲۰۹۹ نسبت به دورۀ مشاهداتی و دورۀ ۲۰۵۰ـ۲۰۶۹ دارای یک روند کاهشی است. همین طور نتایج نشان داد که درجه‌حرارت در ایستگاه مورد مطالعه در دوره‌های ۲۰۲۰ـ۲۰۴۹، ۲۰۵۰ـ۲۰۶۹ و ۲۰۷۰ـ۲۰۹۹ به‌ترتیب با مقادیر میانگین 7/0، 5/1 و 3/3 سانتی‌گراد نسبت به دورۀ پایه 1961ـ۲۰۰۵ تحت سناریوهای مورد بررسی یک روند افزایشی را پیش رو خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Changes in Some Climate Variables under the Future Climate Scenarios for a Semi-Arid Region

نویسندگان [English]

  • Arash Malekian 1
  • Parvin Mohammadi 2
چکیده [English]

Introduction: As proven by some researches, the atmosphere’s general circulation models (GCMs) well predict the temporal and special variations in climatic variables such as temperature and precipitation at a global scale. However, although these models can simulate the global climate in a three-dimensional grid for the whole world, the resolution of their images cannot display the details of the climate changes at regional scale. Therefore, to predict climate changes at regional and regional scales, downscaling tools are needed to be developed. This study, thus, sought to investigate the variations of temperature and precipitation in future periods in a semi-arid region in Iran.
 
Materials and methods: To conduct this study, the Kermanshah province with average annual precipitation of 402.27 mm and mean temperature of 15.9° C was selected. To investigate the future climate change, we need a base period as an evidence or reference (1961-2005). The data used in this study were collected from station observations based on the required output and large-scale data NCEP and GCM gained from the nearest global network to the study area. To estimate the future periods’ temperature and precipitation data, the GCM model of the CanESM2 was applied under three scenarios including RCP 2.6, RCP 4.5 and RCP 8.5, and SDSM 4.2.9 model was used in this regard for downscaling the output data. The SDSM is a multivariate regression model for the production of climatic data via statistical downscaling techniques, seeking to generate high-resolution climatic data from GCM’s large- scale simulations data. This model is used when rapid and low-cost estimation of the climate is required.
 
Results: This study evaluated the model’s performance in predicting climatic parameters based on R2, RMSE, and NS. As confirmed by the results of RCP2.6, RCP4.5 and, RCP8.5, the values regarding the climatic parameters were modeled with acceptable accuracy. However, precipitation prediction was less accurate than temperature which could be attributed to the inaccuracy of the precipitation data and their unconditional nature.
The study’s results showed that the annual mean temperature values in the period 2020-2049 under RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 increased by 0.6, 0.7, and 0.9°C, respectively, compared to the base period. Moreover, the investigation of the prospective temperature changes in 2050-2069 period under the above-mentioned scenarios suggested that the temperature would increase throughout the year except in September, October, November, and December. The highest increase would occur in June by 6.6°C under RCP8.5, and the lowest increase would happen in October by 4°C under RCP2.6 scenario. Furthermore, the annual mean temperature values would increase by 0.8, 1.4 and 2.4°C in 2050-2069 under RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios compared to the base period, respectively. It was also found that the temperature would increase in all season but autumn throughout 2070-2099, with the annual mean temperature values getting increased by 4, 1.9 and 4°C, respectively, under RCP2.6, RCP4.5, and, RCP8.5 scenarios.
Precipitation values and its variations in 2020-2049 period indicated that the highest decrease in precipitation value would occur in March by 38.2 mm under RCP2.6 scenario and the highest increase in this parameter would occur in October by 127.5 mm. Moreover, the annual mean precipitation rata would be 6.4 mm lower in 2020–2049 period than the observed value based on RCP2.6 scenario, and it would increase by 2.6 mm in the same period under the RCP4.5 scenario compared to the baseline period, and it would decrease by 2.6 mm under RCP8.5 scenario. Precipitation values for the period 2050-2069 show that the highest decrease in precipitation in March was 38.3 mm under RCP2.6 and the highest increase in October to 127.5 mm under RCP4.5. Furthermore, according to the annual mean precipitation values for 2050-2069 period, it was found that the highest decrease in precipitation rate would occur in March by 38.3 mm under the RCP2.6 scenario, and its highest increase would occur in October by 127.5 mm under RCP4.5 scenario.
Also, the annual precipitation rate in 2050-2069 period would increase by 2.6 mm and 4.2 mm under RCP8.5 and RCP4.5 scenarios, respectively, compared to the observation period, and it would decrease by 4.9 mm under the RCP2.6 scenario compared to the baseline period.
The results of the precipitation rate for 2070-2099 period showed that the highest decrease would occur in March by 48.1 mm under the RCP2.6 scenario, and the highest increase would occur in September by 129.5 mm under the RCP8.5 scenario. Moreover, in 2070-2099 period, the average annual precipitation values would decrease by 0.6 and 7.4 mm under RCP2.6 and RCP4.5 scenarios, respectively, and it would increase by 7.8 mm under the RCP8.5 scenario compared to the base period.
 
Discussion and Conclusion: The climate changes observed in the 20th and 21st centuries are incompatible with those of the past millennium. Arid and semi-arid regions are extremely vulnerable to climate changes. Therefore, identifying and comprehending the relationship between climate variables, and knowing their future changes are important for sustainable and efficient management of resources in such areas. According to studies conducted in this regard, climate change will inevitably occur in Iran. On the other hand, one of the most important issues in dealing with climate change in recent decades has been susceptibility to the climate changes. The investigation of the trends of the climatic data recorded in last decades, and the outputs of all climate models that predict future climates indicate that undeniable changes would occur in global climate.
To conduct this study, the daily temperature and precipitation data of Kermanshah province’s synoptic station were used. However, non-conditional data presented more acceptable results. The study’s findings showed that in 2020-2049 period, the precipitation rate increased under RCP4.5 scenario compared to the observation period (1961-2005), and it increased in the same period under the RCP2.6 and RCP8.5 scenarios. It was also found that in 2050–2069 period, the precipitation rate decreased under RCP2.6 scenario compared to the observation period (1961–2005), and increased under RCP4.5 and RCP8.5 scenarios. Generally, it could be argued that the precipitation rate would increase in this period. Moreover, it could be said that the precipitation rate would be decreasing throughout the 2070-2099 period compared to the observation period, and temperature would experience an increasing trend during 2020 -2049, 2050-2069, and 2070- 2099 periods compared to the observed period.
As indicated by the results, the Kermanshah province’s climatic conditions in the prediction period would considerably differ from the current situation, suggesting serious changes in the region’s climate status. Therefore, getting aware of the direct and indirect negative effects of the climate on different parts of the region and developing long–term strategic plans are necessary for dealing with such conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Circulation Model
  • Greenhouse Gases
  • HadCM3
  • SDSM
1. Abbasnia, M., Tavousi, T., Khosravi, M. and Toros, H., 2016. Uncertainty analysis of the future changes in maximum daily temperatures over Iran using GIS. Geographical Data (SEPEHR). 25(97), 29-43 P. (In Parsian). 2. Abbaspour, K.C., Yang, J., Maximov, I., Siber, R., Bogner, K., Mieleitner, J. and Srinivasan, R., 2007. Modelling hydrology and water quality in the pre-alpine/alpine Thur watershed using SWAT. Journal of hydrology, 333(2-4), 413-430.‌ 3. Aghashahi, M., Ardestani, M., Nick Sokhan, M.H. and Tahmasebi, B., 2012. Introduction and comparison of LARS-WG and SDSM models for micro-scale parameters of environmental parameters in climate change studies, 6th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, 10 p. (In Parsian) 4. Arora, V.K., Scinocca, J.F., Boer, G.J., Christian, J.R., Denman, K.L., Flato, G.M., Kharin, V.V., Lee W.G. and Merryfield, W.J., 2011. Carbon emission limits required to satisfy future Representative concentration pathways of greenhouse gases. Geophysical Research Letters, 38(5), 1-6. 5. Asakereh, H., 2007. Climate Change. Zanjan University Press, (1), 134 p. (In Parsian) 6. Baede, A.P.M., Ahlonsou, E., Ding, Y., and Schimel, D.S., 2001. The Climate System: An Overview. In: Climate Change 2001: impacts, adaptation and vulnerability. pp. 87-98. Cambridge University Press. ‌ The Scientific Basis, Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York, 525-582. 7. Dashtbozorgi, A., Alijani, B., Jafarpour, Z. and Shakiba, A., 2015. Simulation of the extreme temperature indices of Khuzestan province based on RCP scenarios, geography and environmental hazards. 16. 105-123p. (In Persian) 8. Ebrahimpour, M., Ghahreman, N. and Orang, M., 2014. Assessment of climate change impacts on reference evapotranspiration and simulation of daily weather data using SIMETAW, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000669, 04013012. 9. Fischer, G., Frohberg, K., Parry, M.L. and Rosenzweig, C., 1994. Climate change and world food supply, demand and trade: Who benefits, who loses?, Global Environmental Change, 4(1), 7-23.‌ 10. Folland, C.K., Rayner, N.A., Brown, S.J. Smith, T.M., Shen, S.S.P., Parker, D.E., Macadam, I., Joned, P.D., Jones, R.N., Nicholls, N. and Sexton, D.M.H., 2001. Global temperature changes and its uncertainties since 1861. Geographical Research Letters, 28 (13), 2621-2624. 11. Ghahreman, N., Babayan, A. and Tabataba'i, S.M., 2016. Dynamic Outbound Processing of Climate Models in Estimating Potential Evapotranspiration Changes under Radiation Injection Scenarios (Case Study: Mashhad Plain). Physics of Earth and Space. 42 (3), 687-696. (In Parsian) 12. Hosseini, S.S. and M.R. Nazari, 2015. Vulnerability and Adaptability Evaluation. Third National Report on Climate Change (UNFCCC (. 141p. www.climate-change.ir. (In Parsian) 13. Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)., (2007) 14. IPCC, Climate change. 2007. Synthesis report. An assessment of the intergov-ernmental panel on climate change (IPCC), 2007: Geneva: IPCC. 15. IPCC, 2007. Climate change 2007a: Synthesis report. An assessment of the intergov-ernmental panel on climate change (IPCC). Geneva: IPCC. 16. IPCC, 2007b. Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B., Tignor, M. and Miller, H.L. (eds.), Summary for policy makers, in: Climate Change, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental. 17. ‌Khan, M.S., Coulibaly, P. and Dibike, Y., 2006. Uncertainty Analysis of Statistical Downscaling Methods. Journal of Hydrology, 319: 357-382. 18. Koukidis, E.N. and Berg, A.A., 2009. Sensitivity of the Statistical DownScaling Model (SDSM) to reanalysis products, Atmosphere-Ocean, 47(1), 1-18. 19. Kult, J., Choi, W. and Choi, J., 2014. Sensitivity of the Snowmelt Runoff Model to snow covered area and temperature inputs. Applied Geography, 55, 30-38. 20. Mann, M.E., Bradley R.S. and Hughes, M.K., 1999. Northern hemisphere temper-atures during the past millennium: inferences, uncertainties, and limitations.Geophysical Research Letters, 26 (6), 759-762. 21. Mirdashtvan, M., Najafinejad, A., Malekian, A., and Sa’doddin, A., 2017. Downscaling the contribution to uncertainty in climate-change assessments: representative concentration pathway (RCP) scenarios for the South Alborz Range, Iran. Royal Meteorological Society, 10.1002/met.1706. 22. Nakicenovic, N., Alcamo, J., Davis, G., De Vries, B., Fenhann, J., Gaffin, S., Gregory, K., Grubler, A., Jung, T.Y. and Kram, T., 2000. Special report on emissions scenarios: a special report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA (US), Environmental Molecular Sciences Laboratory (US). 23. Phuong, D.N.D., Duong, T.Q., Liem, N.D., Tram, V.N.Q., Cuong, D.K. and Loi, N.K. 2020. Projections of Future Climate Change in the Vu Gia Thu Bon River Basin, Vietnam by Using Statistical DownScaling Model (SDSM). Water, 12(3), 755.‌ 24. Rajabi, A. and Shabanlou, S., 2012. Climate index changes in future by using SDSM in Kermanshah, Iran. Journal of Environmental Research and Development, 7(1), 37-44.‌ 25. Razaghian, H., Shahedi, K. and Behrouz, M., 2018. Evaluation of SIMHYD Rainfall-Runoff Model Efficiency in Climate Change Conditions. Journal of Watershed Management Research, Vol.9, No.17. (In Parsian) 26. Sai Mohammadi, S., Zarafshani, K., Tavakoli, M., Amiri, F. and Mehdizadeh, H., 2018. Prediction impact of Climate Change on the Temperature & Precipitation by General Circulation Model, A strategy for sustainable agriculture: (Case of Kermanshah Township). Journal of Environmental Science and Technology (In Parsian). 27. Sailor, D., Hu, T., Li, X. and Rosen, J., 2000. A neural network approach to local downscaling of GCM output for assessing wind power implications of climate change. Renewable energy Journal, 19: 359-378. 28. Samadi, S.Z. and Masha Bouani, A., 2008. Introduction of Artificial Neural Network and SDSM Methods for Small Scale Statistical Data on Temperature and Rainfall Data. 3rd Iranian Water Resources Management Conference. Tabriz University. 9 p. (In Parsian) 29. Samadi, Z., Mashhbouani, A.R. and Mahdavi, M., 2009. Selection of predictive variable in order to scaling the temperature and rainfall data in Karkheh watershed. 5th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering (Sustainable Management of Natural Disasters), Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Parsian) 30. Shamei, A. and Habibi Nokhandan, M., 2009. Global Warming and Ecological Ecological Consequences. First Edition. Ferdowsi University Press. Mashhad, 216 p. (In Parsian) 31. Stern, N., 2006. Stern review: The economics of climate change. Retrieved on May 27, 2015, from,http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf. 32. Tukimat, N.N.A., Syukri, N.A. and Malek, M.A. 2019. Projection the long-term ungauged rainfall using integrated Statistical Downscaling Model and Geographic Information System (SDSM-GIS) model. Heliyon, 5(9), e02456.‌ 33. Wilby, R.L. and Dawson, C.W., 2007. Using SDSM version 4.2 –A decision Support tool from assessment of regional Climate change impacts. User manual. 34. Wilby, R.L. and Dawson, C.W. 2007. SDSM 4.2-A decision support tool for the assessment of regional climate change impacts. User Manual. London, UK.‌ 35. Wilby, R.L., Charles, S.P., Zorita, E., Timbal, B,. Whetton, P. and Mearns, L.O. 2004. Guidelines for use of climate scenarios developed from statistical downscaling methods. Supporting material of the Intergovernmental Panel on Climate Change, available from the DDC of IPCC TGCIA, 27.‌ 36. Wilks, D.S., and Wilby, R.L., 1999. The Weather Generation Game: A Review of Stochastic Weather Models, Progress in Physical Geography. Vol 23, 1999, P. 329-357. 37. Wilks, D.S., 1992. Adapting Stochastic Weather Generation Algorithms for Climate Change Studies. Climate Change, Vol, 22, P 67-84. 38. Yue, T., Zhao, N., Fan, Z., Li, J., Chen, Ch., Lu, Y., Wang, Ch., Xu, B. and Wilson, J., 2016. CMIP5 downscaling and its uncertainty in China. ELSEVIER. Volume 146, Pages 30-37. 39. Zeynoddin, M., and Bonakdari, H., 2019. Investigating methods in data preparation for stochastic rainfall modeling: A case study for Kermanshah synoptic station rainfall data, Iran. Journal of Applied Research in Water and Wastewater, 6(1), 32-38.