کلیدواژه‌ها = IMDPA
بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 27-36

10.22052/deej.2018.7.18.45

غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر نظری سامانی؛ علی رضا نژاد محمد نامقی


ارزیابی شدت خطر بیابان‌زایی منطقۀ جازموریان با تأکید بر معیارهای زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 109-122

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی


مدل‌سازی ارزیابی تخریب زمین و ارائه سیستم‌ هشدار اولیۀ بیابان‌زایی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 63-71

غلام رضا راهداری؛ اکبر فخیره؛ علی رضا شهریاری؛ حسن خسروی؛ محمدرضا راهداری


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 91-102

سید مهرداد طباطبائی فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو


مقایسه وضعیت فعلی بیابان‌زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 59-71

منیر السادات طباطبایی زاده؛ محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی