دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 1-79 
Analysis of Erosive Winds and Sand Drift Potential in Central Iran

صفحه 1-10

امیرحسین پارسامهر؛ عباسعلی ولی؛ زهرا خسروانی


Drought Trend Assessment in Riverheads of Karkheh and Dez Basins based on Streamflow Drought Index (SDI)

صفحه 45-54

حسن خسروی؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ مسلم برجی؛ سارا نخعی نژاد فرد


The spatial association between Halocnemum strobliaceum and Nebkas in North of Golestan Province, Iran

صفحه 55-66

محسن حسینعلی زاده؛ نرگس کریمی نژاد؛ محمد علی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی


The effects of soil clay content, surface rock fragments and their interactions on runoff and sediment yield during rainfall simulation

صفحه 79-67

مهدی بشیری؛ حمیدرضا مرادی؛ میر مسعود خیرخواه؛ مجید جعفری خالدی