دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، آذر 1397 
بررسی تغییرات فصلی میزان فرونشست نمک از غبار در شمال دشت یزد-اردکان

صفحه 33-44

10.22052/deej.2018.7.20.11

علی محمد قائمی نیا؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فرهاد دهقانی