دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، خرداد 1397 
بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

صفحه 27-36

10.22052/deej.2018.7.18.45

غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر نظری سامانی؛ علی رضا نژاد محمد نامقی