دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، بهمن 1397 
تأثیر نوسانات اقلیمی بر فراوانی طوفان‌های گردوغبار در ایران

صفحه 13-32

10.22052/deej.2018.7.21.11

شهاب عراقی نژاد؛ محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ جواد بذر افشان