کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 1-12

سعید جاهدی پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی تغییرات کاربری اراضی پارک ملی بمو طی سه دوره در بازه زمانی (2011-1987)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 75-86

فاطمه هوشمند؛ علی اکبر کریمیان؛ محمدرضا علمی؛ حمیدرضا عظیم زاده